On the Loadstone and Magnetic Bodies. Concerning the two new sciences. On the Motion of the heart and Blood in Animals. On the Circulation of the Blood. On the Generation of Animals
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012547
Nhà xuất bản: William Benton
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 25
Số trang: 496
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích