Bài chia sẻ 3: Anh ngữ Công giáo
Phụ đề: Phân tích cấu trúc câu, dịch thuật
Tác giả: Bằng Hữu, Nhóm bạn
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010760
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 427
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu (Preface) 5
Lời nói đầu 7
CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ KINH OUR FATHER KINH HAIL MARY, KINH GLORYBE
Kinh OurFather: so sánh các bản văn 9
OUR FATHER 1  
Logical analysis of the sentence "Our Father 1” 10
Grammatical analysis of“Our Father 1” 13
Analyse logique de la phrase “Notre Père 1” 15
Analyse grammaticale de “Notre Père 1” 17
OUR FATHER 2  
Logical analysis of the sentence “Our Father 2” 18
Grammatical analysis of “Our Father 2” 21
Analyse logique de la lère phrase “Notre Père 2” 23
Analyse grammaticale de “Notre Père 2” 25
Kinh Hail Mary:so sánh các bản văn 27
HAIL MARY1  
Logical analysis of the sentence “HailMary 1” 28
Grammatical analysis of "Hail Mary 1” 30
Analyse logique de la phrase “Je vous salue Marie 1”  32
Analyse grammaticale de "Je vous salue Marie 2” 34
HAILMARY 2  
Hail Mary 2, Je vous salue Marie 2 36
Kinh Glory Be:so sánh các bản văn 37
GLORYBE 1  
Logical analysis of the sentence “Glory Be 1” 38
Grammatical analysis of “Glory Be 1” 40
Analyse logique de la phrase “Gloire au Père 1” 41
Analyse grammaticale de “Gloire au Père 1” 43
GLORYBE2  
Logical analysis of the sentence “Glory Be 2” 44
Grammatical analysis of “Glory Be 2” 1 46
Grammatical analysis of “Glory Be 2” 2 50
Grammatical analysis of “Glory Be 2” 3 55
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÂU TRONG  
Letter to the Bishops Regarding   
the New Revision ofNumber 2267 of the  
Catechism of the Catholic Church on the Death Penalty  
Dẫn vào 58
Number 2267 CCC 1  
Logical analysis of the sentence “2267 1” 59
Number 2267 CCC 2  
To complete 62
Number 2267 CCC3  
Logical analysis of the sentence “2267 3” 63
Number 2267 CCC 4  
Logical analysis of the sentence “2267 4” 66
Number 2267 CCC 5  
Logical analysis of the sentence “2267 5” 69
Number 2267 CCC 6  
To complete 74
Number 2267 CCC 7  
Logical analysis of the sentence “2267 7” 75
Number 2267 CCC 8  
To complete 77
Number 2267 CCC 9  
To complete 78
Number 2267 CCC 10  
Logical analysis of the sentence “2267 10” 79
Number 2267 CCC 11  
Logieal analysis of the sentence “2267 11” 83
Number 2267 CCC 12  
To complete 85
Number 2267 CCC 13  
Logical analysis of the sentence “2267 13” 87
Number 2267 CCC 14  
To complete 90
Number 2267 CCC 15  
Logical analysis of the sentence “2267 15” 91
Number 2267 CCC 16  
To complete 94
Number 2267 CCC 17  
To complete 95
Number 2267 CCC 18  
Logical analysis of the sentence “2267 18” 96
CHƯƠNG III : (Số 3 GeE) PHÂN TÍCH CÂU TRONG SỐ 3 TÔNG HUẤN GAUDETE et EXSULTATE (Vui mừng và hân hoan) 99
Dẫn vào 99
Bài 1: GAUDETE et EXSUL TA TE 3.1  
Logical analysis of the sentence “GeE 3.1” 101
Analyse logique de la phrase “GeE 3.1” 103
Bài 2: GAUDETE et EXSULTATE 3.2  
Logical analysis of the sentence “GeE 3.2” 106
Analyse logique de la phrase “GeE 3.2” 107
Bài 3: GAUDETE et EXSULTATE 3.3  
Logical analysis of the sentence “GeE 3.3” 110
Bài 4: GAUDETE et EXSULTATE 3.4  
GeE3A, GeE 3.4 112
Bài 5: GAUDETE et EXSULTATE 3.5  
Logical analysis of the sentence “GeE 3.5” 113
Analyse logique de la phrase GeE 3.5” 115
CHƯƠNG III (Số 4 GeE) PHÂN TÍCH CÂU TRONG SỐ 4 TÔNG HUẤN GA UDETE ET EXSUL TA TE (Vui mừng và hân hoan)
Dẫn vào 118
Bài 1: GAUDETE et EXSULTATE 4.1  
GeE 4.1, GeE 4.1 120
Bài 2: GAUDETE et EXSULTATE 4.2  
Logical analysis of the sentence “GeE 4.2” 121
Grammatical analysis of “GeE 4.2” 128
Analyse logique de la phrase “GeE 4.2” 131
Analyse grammaticale de “GeE 4.2” 134
Bài 3: GAUDETE et EXSULTA TE 4.3  
Logical analysis of the sentence “GeE 4.3” 136
Analyse logique de la phrase “GeE 4.3” 138
Bài 4: GAUDETE et EXSULTATE 4.4  
GeEAA, GeE 4.4 141
Chương III (Số 5 GeE) PHÂN TÍCH CÂU TRONG SỐ 5 TÔNG HUẤN GAUDETEETEXSULTATE (Vui mừng và hân hoan)
Dẫn vào 142
Bài 1: GAUDETE et EXSULTATE 5.1  
Logical analysis of the sentence “GeE 5.1” 144
Bài 2: GA UDETE et EXSULTATE 5.2  
GeE 5.2, GeE 5.2  
Bài 3: GAUDETE et EXSULTATE 5.3  
Logical analysis of the sentence “GeE 5.3” 148
CHƯƠNG III (Số 6 GeE) PHÂN TÍCH CÂU TRONG SỐ 6 TÔNG HUẤN GAUDETE ETEXSULTATE (Vui mừng và hân hoan)
Dẫn vào 150
Bài 1: GAUDETE et EXSULTATE 6.1  
Logical analysis of the sentence “GeE 6.1” 152
Bài 2: GAUDETE et EXSULTATE 6.2  
Logical analysis of the sentence “GeE 6.2” 15 t
Analyse logique de la phrase “GeE 6.2” 155
Bài 3: GAUDETE et EXSULTATE 6.3  
Logical analysis of the sentence "GeE 6.3” 160
Bài 4: GAUDETE et EXSULTA TE 6.4  
GeE 6.4, GeE 6.4 161
Bài 5: GAUDETE et EXSULTATE 6.5  
Logical analysis of the sentence "GeE 6.5” 162
Analyse logique de la phrase “GeE 6.5” 163
Bài 6: GAUDETE et EXSULTATE 6.6  
GeE 6.6, GeE 6.6  
Bài 7: GAUDETE et EXSULTATE 6.7  
GeE 6.7, GeE 6.7 167
CHƯƠNG IV:  ĐỌC HIỂU CẤU TRÚC CÂU TRONG A TRAINING PROGRAM TO PROMOTE COLLABORA TIVE LEADERSHIP IN A PARISH PASTORAL COUNCIL OF VIETNAMESE PEOPLE
Dẫn vào 168
Abstract 169
INTRODUCTION   
The Need of Promoting Collaborative Leadership in a Parish Pastoral Council 171
An Impact of the Culture of Respect on the Pastor-Parishioners Relationship 174
Summary of the Five Chapters 177
Chapter One  
A VIEW OF PASTORAL LEADERSHIP IN THE LOCAL CHURCH  
Introduction 180
A Pastoral Theology of the Local Church 183
The Local Church Headed and Authorized with the Pastor 192
A View of the Local Church and Its Pastor 201
Searching for a True Identity of the Priesthood of a Pastor 211
Conclusion 218
Chapter One Appendix Role, Duty, and Authority of a Parish Priest  
Authorities / Faculty 220
Duties / Celebrations 221
Other Authorities 222
Pastoral Duties 223
Rights 226
Chapter Two  
A VIEWOF COLLABORATION INMISSIONAND DIVERSIFYING MINISTRY  
Introduction 227
The Fundamentality and Mission of Catholicity as a Call to Pastoral Collaboration 229
Catholicity through Mission as an Answer to Pastoral Col-laboration 242
Some Practical Ideas about Ministry in Collaboration 255
Diversiíying Ministry 257
Lay Ministry and spirituality 264
Conclusion 271
Chapter Three  
THE PARTICIPATIVE PASTOR-CENTERED MODEL: STRENGTHENING THE PARISH PASTORAL COUNCIL
Introduction 273
Retaining the Canonical and Pastoral Responsibilitics while Distributing Authority 274
Scriptural and Service Themes 281
Opportunities for Lay Participation 289
The Diocesan Bishop Acting like the Subject 293
The Parish Priest Acting like the Main Verb 294
The Assistants (Priest / Deacon / Religious / Layperson) 294
The Parish Pastoral Council Acting like the Direct Object 294
The Parish Finance Council Acting like the Indirect Object 295
The Sub-Parishes Acting like the Participles 295
All the Associations of the Parish Acting like the Adver-bial Phrases or Clauses 295
The Parish Council 296
Ban Thánh Nhạc (Sacred Music Committee) 297
Gia đình Phạt Tạ (Phạt Tạ Family) 298
Gia đình Thánh Tâm (Family of the Sacred Heart) 298
Ban Giúp Lễ (Altar Servers) 298
Thừa Tác Viên (Ministers) 299
Ban Khánh Tiết (Church Decorating Committee) 300
Thanh Sinh Công (Parish Fellowship / Catholic Youth Organization, CYO) 300
Ban Xã Hội (Social Activities) 301
Nhóm Chia sẻ Lời Chúa (Bible Prayer Group) 301
Ban Phụng Vụ (Liturgy Committee) 301
Thiếu Nhi Thánh Thể (Eucharistic Youth Organization, EYO) 305
Gia Đình Giáo Lý (Family of Catechism) 305
Nhóm Tu Sĩ Giúp Tân Tòng (Religious Group) 306
Nhóm Chăm Sóc Mục Vụ cho Người Bệnh / Legio Mariae (Pastoral Care to the Homebound and Infirm, PCHI /Legio Mariae) 307
Hiệp Hội Thánh Mẫu (Marian Association) 307
Chương Trình Trở về Nhà / Tình Nguyện Viên (Come-Home Program, CHP / Volunteers) 308
Ban Công Lý và Hoà Bình / Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Gia Trưởng, Cursillo (Social Justice Committee, SJC /Catholic Mothers, Family Leaders, Cursillo) 308
Ban Thông Tin (Communications Committee, CC) 309
Nhóm Đem Tiền Thau (Collection Counters) 309
Conclusion 310
Chapter Three Appendices 312
Chapter Three Appendix A: An English Sentence Struc-ture 313
Chapter Three Appendix B: The Participative Pastor-Centered Model 1 314
Chapter Three Appendix C: The Participative Pastor-Cen-tered Model 2 315
Chapter Three Appendix D 316
Characteristics 316
Authorities 316
Organizational Structure 317
Goals and Duties 318
Election Method 318
Chapter Three Appendix E 319
Chapter Four  
DESIGN AND IMPLEMENTATION  
Introduction 323
Format and Content of the Training Program 324
Purpose of the Training Program 324
Commitments of the Participants 324
General Outline for the Twenty-four Sessions 325
Contribution to Ministry 327
Confidentiality 328
Consent Form 328
Description of the Twenty-Four Sessions  
Specific Outline for Session I (Retreat) 330
Specific Outline for Session II (Seminar) 332
Specific Outline for Session III (Seminar) 334
Specific Outline for Session IV-XXII (Interviews)  335
Specific Outline for Session XXIII (Evaluations) 336
Specific Outline for Session xxrv (Mass of Thanks- giving) 338
Explanation of the Methodology for Evaluations  
Regarding the Questionnaires, Interviews, Diagrams, Groups 339
The Questionnaires for the First and Last Evaluations 339
The Interview Template for Individual Meetings 341
Diagrams 341
Groups  342
Regarding the Evaluation of the Observer 343
Regarding the Selí-Assessment of the Facilitator 344
Brief Reports on the Context and Process of the Imple-mented Sessions 345
Session I: Retreat to Review the Ideals of Pastoral Service 345
Session II: Seminar on Searching for an Appropriate Model for the Parish Council 348
Session III: Seminar on Specific Training for the Parti-cipants 352
Sessions IV-XXII: Individual Meetings with the Facili- tator 355
Session XXIII 365
Session XXIV 368
Conclusion 371
Chapter Four Appendices 372
Appendix A: Registration and Process of Interviews   346
Appendix B: Time and Dates of Interviews 346
Chapter Five  
EVALUATIONS  
Introduction  372
The First and Last Evaluations 374
Individual Evaluations 375
Group Evaluations: Duties and Responsibilities of the Ordained 396
Oliservations and Comments 396
Duties and Responsibilities of the Non-Ordained 397
Observations and Comments 397
Collaboration Between the Ordained and Non-Ordained: Observations and Comments 398
Comments Regarding Strengths and Weaknesses of the 399
Facilitator: Observations and Comments 399
General Observations through Summaries 403
Summary of Scores on the Duties and Responsibilities of the Ordained (S1-S6) 403
Summary of Scores on the Duties and Responsibilities of the Non-Ordained (S7-S12) 403
Summary of Scores on the Collaboration Between the Ordained and Non-Ordained (S13-S18) 404
Summary of Scores of All Eighteen Statements (S1-S18) 404
Summary of Scored Averages of All Eighteen Statements (S1-S18) 404
Summary of Comparisons of Group Responses 404
Summary of Strengths and Weaknesses of the Facilitatoi (Q19-Q20) 404
Evaluation of the Observer 405
Self-Assessment of the Facilitator 406
Conclusion 411
Chapter Five Appendices 413
VIETNAMESE INSTITUTE 0F PHILOSOPHY AND RELIGION  
Phụ trương 1: TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI TRONG LỚP NCB-STL  
Dẫn vào 416
Logical analysis of the sentence “S1” 416
Cách trả lời cho những câu hỏi 418
Liên từ “for” và liên từ “since” đều đứng đầu mệnh đề. Vậy chúng có thể thay thế cho nhau được không? 418
"Who is to shepherd my people Israel. Xin Cha giải thích “to” đứng sau động từ “to be” có chức năng và ý nghĩa như thế nào? 418
Mệnh đề tính ngữ “who is to shepherd my people Israel” có chức năng bổ nghĩa cho “ruler”. tại sao có dấu phẩy giữa "a ruler" và "who"? 418
“by no means” là cụm phó từ, bổ nghĩa cho “are”; cụm phó từ này có thể đứng ở vị trí khác được không? 418
"(and you) are by no means least among the rulers of Judah";nếu đây là dạng so sánh bậc nhất, tại sao không có “the” đứng trước “least”? 419
Cấu trúc “5 tầng” làm sáng tỏ “Sentence I”; liệu có thể có hơn ‘‘five finite verbs"? 419
Tiếng Anh thường dùng "what/who” để xác định chủ ngữ; vậy có được  phép sử dụng "when/where/how...” để xác định chủ ngữ không? 419
Xin chỉ dạy bí quyết để nhận ra đâu là mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh đề phó từ? 419
Xin giúp chỉ cách tìm ra các thành ngữ trong câu và cách đọc hiểu dưới dạng phân tích được không? 420
Mệnh đề chính có luôn phải đứng đầu câu hay không?  422
 Với câu đã được phân tích,có thể viết câu này ra cách đơn giản bằng những câu đơn khác mà vẫn đảm bảo ngữ nghĩa trong câu? 423
Phụ trương 2: VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ TÔI YÊU TIẾNG VIỆT  
Vai trò của ngôn ngữ 424
Sứ mệnh của khoa ngôn ngữ 426
Tôi yêu tiếng Việt 427
Mục lục 429