Bài chia sẻ 2 Anh ngữ Công giáo
Phụ đề: Phân tích cấu trúc câu dịch thuật
Tác giả: Bằng Hữu, Nhóm bạn
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010759
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 428
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Chương I  
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÂU TIẾNG ANH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ SÁCH TCBVTK (Từ các bản vãn Thánh kinh...)  
Dẫn vào 9
Bài 1: Matthew 2:5-6 10
Logical analysis of the sentence “Mt 2:5-6” 10
Bài 2: Genesis 22:16-18 14
Logical analysis of the sentence “Gn 22:16-18” 14
Grammatical analysis of “Gn 22:16-18” 19
Analyse logique de la phrase “Gn 22,16-17” 23
Analyse grammaticale de “Gn 22,16-17” 27
Bài 3: Mark 1:7-8 31
Logical analysis of the sentence “Mk 1:7-8” 31
Bài 4: Wisdom 6:15-16 35
Logical analysis of the sentence “Wis6:15-16” 35
Bài 5: Matthew 22-4 38
Logical analysis of the sentence “Mt 22:4” 38
Bài 6: 2 Peter 3,11-12 42
Logical analysis of the sentence “2Pr 3,11-12” 42
Bài 7: Rome 16:25-27 45
Logical analysis of the sentence “Rom 16:25-27” 45
Bài 8: Luke 2:27-32 48
Logical analysis of the sentence “Lk 2:27-32” 48
Bài 9: Acts 4:8-12 52
Logical analysis of the sentence “Acts 4:8-12” 52
Bài 10: 1 John 3:24 57
Logical analysis of the sentence “1Jn 3:24” 57
Chương II  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG KINH TIN KÍNH (CREDO)  
Dẫn vào 60
The Apostles’ Creed 61
Bài 1: The Apostles ’ Creed 1 62
Logical analysis of the sentence “Creed 1” 62
Bài 2: The Apostles ’ Creed 2 63
Logical analysis of the sentence “Creed 2” 63
Bài 3: The Apostles ’ Creed 3 64
Logical analysis of the sentence “Creed 3” 64
Bài 4: The Apostles ’ "Creeđ 4" 66
Logical analysis of the sentence “Creed 4” 66
Bài 5: The Apostles’ Creed 5 68
Logical analysis of the sentence “Creed 5” 68
Bài 6: The Apostles’ Creed 6 69
Logical analysis of the sentence “Creed 6” 69
Bài 7: The Apostles ’ Creeđ 7 70
Logical analysis of the sentence “Creed 7” 70
Bài 8: The Apostles ’ Creed 8 72
Logical analysis of the sentence “Creed 8” 72
Bài 9: The Apostles ’ Creed 9 73
Logical analysis of the sentence “'Creed 9” 73
Bài 10: The Apostles’ Creed 10 75
Logical analysis of the sentence “Creed 10” 75
The Nicene-Constantinopolitan Creed 76
Bài 11: The Nicene-Constantinopolitan Creed 1 78
Logical analysis of the sentence “Creed 1” 78
Bài 12: The Nicene-Constantinopolitơn Creed 2 80
Logical analysis of the sentence “Creed 2” 80
Bài 13: The Nicene-Constantinopolitan Creed 3 83
Logical analysis of the sentence “Creed 3” 83
Bài 14: The Nicene-Constantinopolitan Creed 4 84
Logical analysis of the sentence “Creed 4” 84
Bài 15: The Nicene-Constantinopolitan Creed 5 87
Logical analysis of the sentence “Creed 5” 87
Bài 16: The Nicene-Constantinopolitan Creed 6 90
Logical analysis of the sentence “Creed 6” 90
Bài 17: The Nỉcene-Constantinopolitan Creed 7 92
Logical analysis of the sentence “Creed 7” 92
Bài 18: The Nỉcene-Constantinopolitan Creed 8 94
Logical analysis of the sentence “Creed 8” 94
Bài 19: The Nicene-Constantinopolitan Creed 9 96
Logical analysis of the sentence “Creed 9” 96
Bài 20: The Nicene-Constantinopolitan Creed 10 98
Logical analysis of the sentence “Creed 10” 98
Bài 21: The Nỉcene-Constantinopolitan Creed 11 99
Logical analysis of the sentence “Creed 11” 99
Bài 22: The Nicene-Constantinopolitan Creed 12 100
Logical analysis of the sentence “Creed 12” 100
Bài 23: The Nicene-Constantinopolitan Creed 13 101
Logical analysis of the sentence “Creed 13” 101
Bài 24: The Nỉcene-Constantinopolitan Creed 14 102
Logical analysis of the sentence “Creed 14” 102
Chương III  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG LETTER PLACUITDEO (SỐ 12)  
Salvation in the Church, Body of Christ 103
Bài 1: Letter Placuit Deo 12.1 105
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 12.1” 105
Bài 2: Letter Placuit Deo 12.2 108
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 12.2” 108
Bài 3: Letter Placuit Deo 12.3 110
Logical analysis of the sentence “Placuit Dao 12. 3” 110
Bài 4: Letter Placuit Deo 12.4 112
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 12.4" 112
Bài 5: Letter Placuit Deo 12.5 114
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 12.5" 114
Analyse logique de la phrase “Placuit Deo 12.5” 120
Bài 6: Letter Placuit Deo 12.6 127
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 12.6” 127
Bài 7: Letter Placuit Deo 12.7  129
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 12.7” 129
Bài 8: Letter PlacuitDeo 12.8 132
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 12.8” 132
Chương IV  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG LETTER PLACUITDEO (SỐ 13)  
Salvation in the Church, Body of Christ 134
Bài 1: Letter Placuit Deo 13.1 136
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.1” 136
Bài 2: Letter Placuit Deo 13.2 138
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.2” 138
Bài 3: Letter Placuit Deo 13.3 141
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.3” 141
Bài 4: Letter Placuit Deo 13.4 143
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.4” 143
Bài 5: Letter Placuit Deo 13.5 145
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.5” 145
Bài 6: Letter Placuit Deo 13.6 147
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.6” 147
Bài 7: Letter Placuit Deo 13.7 149
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.7” 149
Bài 8: Letter Placuit Deo 13.8 151
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.8” 151
Bài 9: Letter Placuit Deo 13.9 154
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 13.9” 154
Chương V  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG LETTER PLACUITDEO (SỐ 14)  
Salvation in the Church, Body of Christ 157
Bài 1: Letíer PỉacuiíDeo 14.1 159
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.1” 159
Bài 2: Letter Placuit Deo 14.2 161
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.2” 161
Bài 3: Letter Placuit Deo 14.3 163
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.3” 163
Bài 4: Letter Placuit Deo 14.4 165
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.4” 165
Bài 5: Letter Placuit Deo 14.5 168
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.5” 168
Bài 6: Letter Placuit Deo 14.6 171
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.6” 171
Bài 7: Letter Placuit Deo 14.7 174
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.7” 174
Bài 8: Letter Placuit Deo 14.8 176
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 14.8” 176
Chương VI  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG LETTER PLACUITDEO (SỐ 15)  
Conclusion: Communicating the Faith, in Expectation of the Savior 178
Bài 1: Letter Placuit Deo 15.1 180
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 15.1” 180
Bài 2: Letter Placuit Deo 15.2 183
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 15.2" 183
Bài 3: Letter Placuit Deo 15.3 186
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 15.3” 186
Bài 4: Letter Placuit Deo 15.4 189
Logical analysis of the sentence “PlacuitDeo 15.4”... 189
Bài 5: Letter Placuit Deo 15.5 192
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 15.5” 192
Bài 6: Letter Placuit Deo 15.6 194
Logical analysis of the sentence “Placuit Deo 15.6” 194
Bài 7: Letter Placuit Deo 15.7 197
Logical analysis of the sentence “Placuừ Deo 15.7” 197
Chương VII  
PHÂN TÍCH MỘT VÀI CÂU TRONG THẦN HỌC MỤC VỤ (Pastoral Theology)  
Một vài khái niệm 199
Bài 1: Pastoral Theology 1 200
Logical analysis of the sentence “PT 1” 200
Bài 2: Pastoral Theology 2 203
Logical analysis of the sentence “PT 2” 203
Chương VIII  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG SỐ 1 TÔNG HUẤN GAUDETE et EXSULTATE (Vui mừng và hân hoan)  
Dẫn vào 206
Bài 1: Gaudete et Exsultate 1.1 207
Logical analysis of the sentence “GeE 1.1” 207
Analyse logique de la phrase “GeE 1.1” 209
Bài 2: Gaudete et Exsultate 1.2 212
Logical analysis of the sentence “GeE 1.2” 212
Analyse logique de la phrase “GeE 1.2” 214
Bài 3: Gaudete et Exsultate 1.3 217
Logical analysis of the sentence “GeE 1.3” 217
Analyse logique de la phrase “GeE 1.3” 219
Bài 4: Gaudete et Exsultate 1.4 222
Logical analysis of the sentence “GeE 1.4” 222
Analyse logique de la phrase “GeE 1.4” 223
Bài 5: Gaudete et Exsuìtate 1.5 225
Logical analysis of the sentence uGeE 1.5” 225
Analyse logique de la phrase “GeE 1.5” 227
Chương IX  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG SỐ 2 TÔNG HUẤN GAUDETE et EXSULTATE (Vui mừng và hân hoan)  
Dần vào 230
Bài 1: Gaudete et Exsultate 2.1 231
Logical analysis of the sentence “GeE 2.1” 231
Analyse logique de la phrase “GeE 2.1” 233
Bài 2: Gaudete et Exsultate 2.2 236
Logical analysis of the sentence “GeE 2.2” 236
Analyse logique de la phrase “GeE 2.2” 237
Bài 3: Gaudete et Exsultate 2.3 239
Logical analysis of the sentence “GeE 2.3” 239
Analyse logique de la phrase “GeE 2.3” 240
Chương X  
PHÂN TÍCH CÂU TRONG NHIỀU BẢN VĂN KHÁC NHAU  
Dẫn vào 242
Bài 1: Mark 1:7-8 243
Logical analysis of the sentence “Mk1:7-8” 143
Bài 2: Wisdom 6:15-16 247
Logical analysis of the sentence “Wis 6:15-16” 247
Bài 3: Matthew 22:4 250
Logical analysis of the sentence “Mt 22:4” 250
Bài 4: 2 Peter 3,11-12 254
Logical analysis of the sentence “2 Pr 3,11-12” 254
Bài 5: Rome 16:25-27 257
Logical analysis of the sentence “Rom 16:25-27” 257
Bài 6: Luke 2:27-32 260
Logical analysis of the sentence “Lk 2:27-32” 260
Bài 7: Acts 4:8-12 264
Logical analysis of the sentence “Acts 4:8-12” 264
Bài 8: 1 John 3:24 269
Logical analysis of the sentence “7 Jn 3:24” 269
Bài 9: We Believe in 272
Logical analysis of the sentence “We believe in...” 272
Bài 10: ForUs and 275
Logical analysis of the sentence “For us and...” 275
Bài 11: Our Father, 1 278
Logical analysis of the sentence “Our Father, 1” 278
Analyse logique de la phrase “Notre Père, 1” 281
Bài 12: Our Father, 2 283
Logical analysis of the sentence “Our Father, 2” 283
Analyse logique de la phrase “Notre Père, 2” 287
Bài 13: Hail Mary 1 289
Logical analysis of the sentence “Hail Mary 1” 289
Analyse logique de la phrase uJe vous salue Marle 1”. 292
Bài 14: Glory Be 2 294
Logical analysis of the sentence “Glory be 2” 294
Bài 15: Address to Participants, 1 300
Logical analysis of the sentence “AtP 1” 300
Bài 16: Address to Participants, 5 304
Logical analysis of the sentence “AtP 5” 304
Bài 17: Address to Participants, 10 308
Logical analysis of the sentence “AtP 10” 308
Bài 18: Address to Participants, 13 312
Logical analysis of the sentence “AtP 13” 312
Bài 19: Gandete et Exsultate, 3.2 315
Logical analysis of the sentence “GeE 3.2” 315
Analyse logique de la phrase “GeE 3.2” 316
Bài 20: Gaudete et Exsultate, 4.2 319
Logical analysis of the sentence “GeE 4.2” 319
Grammatical analysis of “GeE 4.2” 324
Analyse logique de la phrase “GeE 4.2” 328
Analyse grammaticale de “GeE 4.2” 331
Bài 21: Lumen Gentium 9 333
Logical analysis of the sentence "LG 9” 333
Analyse logique de la phrase “LG 9” 337
Bài 22: Gaudete et Exsultate, 6.5 340
Logical analysis of the sentence “GeE 6.5” 340
Analyse logique de la phrase “GeE 6.5” 341
Bài 23: Gaudete et Exsultate, 7.1 344
Logical analysis of the sentence “GeE 7.1” 344
Grammatical analysis of “GeE 7.1” 350
Analyse logique de la phrase “GeE 7.1” 350
Analyse grammaticale de “GeE 7.1” 353
Bài 24: Gaudete et Exsultate, 36.1 355
Logical analysis of the sentence “GeE 36.1” 355
Analyse logique de la phrase “GeE 36.1” 358
Bài 25: Gaudete et Exsultate, 37.3 360
Logical analysis of the sentence “GeE 37.3” 360
Analyse logique de la phrase “GeE 37.3” 364
Bài 26: Gaudete et Exsultate 38.2 365
Logical analysis of the sentence “GeE 38.2” 365
Analyse logique de la phrase “GeE 38.2” 367
Bài 27: Gaudete et Exsultate 49.1 36S
Logical analysis of the sentence “GeE 49.1” 368
Analyse logique de la phrase "GeE 49.1” 371
Bài 28: Gaudete et Exsultate 49.2 374
Logical analysis of the sentence “GeE 49.2” 374
Analyse logique de la phrase “GeE 49.2” 377
Bài 29: Gaudete et Exsultate 53.1 379
Logical analysis of the sentence “GeE 53.1” 379
Câu hỏi (GeE 53.1) 381
Analyse logique de la phrase “GeE 53.1” 384
Bài 30: Gaudete et Exsultate 53.2 387
Logical analysis of the sentence “GeE 53.2” 387
Câu hỏi (GeE 53.2) 389
Analyse logique de la phrase “GeE 53.2” 393
Bài 31: Gaudete et Exsultate 125.1 397
Logical analysis of the sentence “GeE 125.1” 397
Analyse logique de la phrase “GeE 125.1” 401
Bài 32: Rule 3 404
Logical analysis of the sentence “Rule 3” 404
Bài 33: Humane Vitae, 2.5 407
Logical analysis of the sentence “HV 2.5” 407
Analyse logique de la phrase “HV 2.5” 410
Bài 34: Humane Vitae, 3.2 412
Logical analysis of the sentence “HV 3.2” 412
Analyse logique de la phrase “HV 3.2” 415
Bài 35: Lumen Gentium, 62 417
Logical analysis of the sentence "LG 62” 417
Mục lục 419