Friedrich Nietzsche và những suy niệm bên kia thiện ác
Tác giả: Phạm Văn Chung
Ký hiệu tác giả: PH-C
DDC: 142.78 - Triết học hiện sinh theo các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010197
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010198
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần mở đầu 17
1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu 17
2. Phương pháp 19
3. Từ ngữ "bên kia thiện ác và khái niệm những suy niệm bên kia thiện ác 57
Chương thứ nhất. Friedric Nietzsche và tác phẩm Bên kia thiện ác 77
1. Cuộc đời và sự nghiệp của F. Nietzsche 78
2. Tác phẩm Bên kia thiện ác 90
Chương thứ hai. Triết học giá trị bên kia thiện ác hay khả thể của một triết học giá trị mới độc đáo 95
1. Hình dung và hi vọng vào một thế hệ triết gia mới  97
2. Cuộc phê phán có tính chất lật đổ toàn bộ giá trị cũ  111
3. Ý chí khát vọng quyền lực là bản chất giá trị của con người và sự khẳng đinh triết học giá trị của F. Nietzsche 145
4. Nội dung và thực chất của ý chí khát vọng quyền lực - bản chất giá trị của con người 153
5. Về sự phục hồi hoặc phát triển hơn bản chất giá trị của con người 176
Chương thứ ba. Những thành phần khác của nền triết học bên kia thiện ác 193
1. Những khả thể siêu hình học mới hay là những yếu tố, khuynh hướng siêu hình học bên kia thiện ác 194  
2. Phép biện chứng bên kia thiện ác 218
3. Khả thể của một triết học mới về xã hội 239
Chương thứ tư. Luân lí học bên kia thiện ác 257
1. Luận lí học nô lệ 258
2. Luân lí học chủ nhân ông 286
3. Triển vọng của luân lí học chủ nhân ông 299
Chương thứ năm. Những khả thể suy niệm khác về đời sống tình thần xã hội 307
1. Sự phê phán tôn giáo và khả thể của một "minh triết Phật giáo" 308
2. Khả thể của một suy niệm có tính tổng thể về đời sống tinh thần xã hội 330
Phần kết luận 345
1. Nội dung và đặc điểm cơ bản của những suy niệm bên ki thiện ác 346
2.  Những khiếm khuyết, hạn chế của những suy niệm bên ki thiện ác 353
3. Những ý nghĩa và bài học từ những suy niệm bên kia thiện ác 365
Danh mục tài liệu tham khảo 389