Việt lý tố nguyên
Tác giả: Kim Định
Ký hiệu tác giả: KI-D
DDC: 959.7 - Lịch sử Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008796
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008828
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Những chữ viết tắt 11
Tựa 13
PHẦN MỘT: NGUỒN VÀ GỐC 15
I. Lãnh vực và đường hướng nghiên cứu nguồn gốc và văn hóa Việt Nam 17
II. Theo chân khảo cổ 38
III. Tìm về nguồn gốc Việt Hoa theo sử truyền 45
IV. Ba đợt văn minh 67
V. Phần đóng góp của Viêm tộc vào việc hình thành Kinh điểm  87
VI. Địa vị và sứ mạng của tiếng dân trong văn hóa Việt Nho 117
VII. Kết phần một Việt Nho 129
PHẦN HAI: NGƯỜI VÀ VIỆC  143
VIII. Khi văn minh cồng gặp văn minh lệnh 145
IX. Nước non chung một lời thề 155
X. Vấn đề chiêu mục 165
XI. Làng hay nước  172
XII. Nước hay nhà 182
XIII. Tự Hà Vu tới Hà Lạc   192
XIV. Kết phần hai Âu Cơ túy 207
PHẦN BA: KẾ VÀ TIẾP 217
XV. Vai trò kẻ sĩ 219
XVI. Khổng Tử với Việt Nho 228
XVII. Trước ngã ba đường 241
XVIII. Lễ vấn danh cô gái Việt 250
XIX. Trao về Cửu Long Giang 280
XX. Kết phần ba chiến sĩ vô danh 288
XXI. Tự tinh thần quật khởi đến quật khởi tinh thần 299
Bạt 308