The History of the Jewish People in the time of Jesus Christ
Tác giả: Emil Schürer
Ký hiệu tác giả: SC-E
DDC: 220.09 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008659
Nhà xuất bản: Hendrickson
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 22
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008662
Nhà xuất bản: Hendrickson
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 22
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích