Sáng tạo và quan phòng
Phụ đề: Kinh Thánh, Khoa học và Triết học
Nguyên tác: Création et providence: Bible, science et philosophia
Tác giả: Jean Michel Maldamé
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 231.7 - Thần học về sáng tạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007516
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007517
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007518
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015670
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT  
CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA - NGHIÊN CỨU KINH THÁNH  11
Chương 1: NIỀM TIN CỦA CÁC TÔNG ĐỒ DIỄN TỪ CỦA PHAOLÔ TẠI ATHÈNES  15
Giá trị bài diễn từ ờ Athènes  16
Vị thế của bài diễn từ trong sách Công Vụ Tông Đồ  17
Phân tích bối cảnh bài diễn từ  19
Cấu trúc bài diễn từ  20
Tư tưởng thần học của bài diễn từ Athènes  25
Thiên Chúa sáng tạo 22
CHƯƠNG 2: SÁNG TẠO BẰNG LỜI TRONG THẦN HỌC NGÔN SỨ 25
Đóng góp của Ngôn sứ Isaia 38
Chức năng của Ngôn sứ  39
Thiên Chúa phán 39
Người nhận sứ điệp 41
Sứ điệp của Ngôn sứ Isaia  42
Thiên Chúa phán 42
Nội dung sứ điệp 44
Thần học sáng tạo 44
CHƯƠNG 3: SÁNG TẠO VŨ TRỤ THEO QUAN ĐIỂM CỦA CÁC TƯ TẾ (St 1-2.4a)  49
Phân tích văn chương  50
Trời và đất  54
Sáng tạo con người  58
CHƯƠNG 4: ĐỊA VỊ CON NGƯỜI ĐỐI VỚI CÁC NHÀ KHÔN NGOAN (St 2,4b-3,24)  67
Tìm hiểu bản văn  68
Thể loại văn chương của bản văn  74
Sự thâu hợp của lịch sử cứu độ  78
PHẦN THỨ HAI  
SÁNG TẠO NHƯ LÀ QUÀ TẶNG CỦA HIỆN HỮU  87
Chương 1: THẦN HỌC KINH THÁNH VÀ TRIẾT LÝ HY LẠP  89
Các nhà biện giáo  89
Con người là hình ảnh Thiên Chúa  94
“ Logos” và sự thông dự  99
CHƯƠNG 2: SÁNG TẠO VÀ LINH ĐẠO  
Cách hiểu Kinh Thánh theo nghĩa ẩn dụ  103
Tôn giáo mang tính chất ngộ đạo  107
Phi bác ngộ đạo thuyết của Irénée thành Lyon  110
CHƯƠNG 3: SÁNG TẠO VÀ TRIẾT HỌC TỰ NHlÊN  117
Thần học của thánh Basilio thành Césarée  118
Vũ trụ và thần học với thánh Augustinô 121
Những con đường xây dựng thần học  127
CHƯƠNG 4: VIỆC SÁNG TẠO NHƯ LÀ MỐI TƯƠNG QUAN   133
Ánh rạng ngời và sự tốt lành của Thiên Chúa  134
Việc minh định khái niệm 138
 Sáng tạo như là mối tương quan 141
CHƯƠNG 5: SỰ KHÔN NGOAN VÀ TOÀN NĂNG CỦA TẠO HÓA  145
Sự toàn năng của Thiên Chúa  146
Tự do của con người 151
 Sáng tạo và cứu cánh 154
PHẦN THỨ BA  
QUAN PHÒNG, LỊCH SỬ VÀ ĐỊNH MỆNH  161
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ NGUỒN GÔC  165
Sự phân biệt giữa khởi đầu và nguồn gốc 166
Ý tưởng về sự khởi đầu 170
Vụ nổ “Big-bang” và sự sáng tạo  171
Vị trí con người trong vũ trụ 176
CHƯƠNG 2: MỘT THẾ GIỚI TRONG SỰ CHUYẾN BIẾN 185
Thần khí sáng tạo 187
Ý nghĩa của sự chuyển biến 191
 Sự ngẫu nhiên như là sự may mắn cho sự tự do 195
Ý nghĩa của lịch sử  198
CHƯƠNG 3: NGƯỜI SÁNG TẠO THEO HÌNH ẢNH CỦA ĐẤNG TẠO HÓA  201
Sự tiến triển của khái niệm sáng tạo  214
Nhân chủng học Kitô giáo 220
Sự vĩ đại của con người  209
CHƯƠNG 4: MỘT THẾ GIỚI BỊ VỠ TAN  219
Cớ vấp phạm của sự dữ  220
 Sự dữ và đau khổ 226
CHƯƠNG 5: SỰ DUY NHẤT CỦA CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA 245
Thần học của Thánh Phaolô  246
Thị kiến của Thánh Gioan 248
Lịch sử và Vận mệnh 252
KẾTLUẬN  
MỘT Sự HIỆN DIỆN VÀ MỘT LỜI MỜI GỌI  261