Thần học về sự sáng tạo
Tác giả: Lm. Giuse Thân Văn Tường
Ký hiệu tác giả: TH-T
DDC: 231.7 - Thần học về sáng tạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015867
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: VỀ SỰ SÁNG TẠO 1
Nhập đề 1
Chương 1: Sự sáng tạo bởi không 2
Chương 2: Chỉ có một Đấng Sáng Tạo mà thôi 16
Chương 3: Sự sáng tạo và đời sống tôn giáo 17
Chương 4: Sáng tạo là hành vi tự do 19
Chương 5: Thế gian tiến triển trong thời gian 26
Chương 6: Thế gian giống như Thiên Chúa 33
Chương 7: Thiên Chúa là cứu cánh của thế gian 39
PHẦN II: VỀ CÁC THẦN 45
Chương 8: Thần học về các thần 45
Chương 9: Các thần dữ 58
Chương 10: Sự quan phòng của Thiên Chúa và sự bảo tồn thế gian 67
PHẦN III: PHỤ TRƯƠNG 86
Chương 11: Thần học về lao động 86
Chương 12: Phong trào tục hóa đức tin 100
Kết Luận 114