Chiều ngày thứ ba
Phụ đề: Một phương pháp chú giải Tân ước
Tác giả: Nil Guillemette
Ký hiệu tác giả: GU-N
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007459
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007460
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007636
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010273
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  5
Nhập đề  9
Phần 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT  
Chương I: NHẬN XÉT SƠ KHỞI  16
Bảng câu hỏi 1  18
Bài tập 1  21
Chương II: VĂN THỂ NHỮNG NÉT TỔNG QUÁT  22
Bài tập 2  26
Chương III: NHỮNG VĂN THỂ LỚN CỦA TÂN ƯỚC  27
Bài tập 3:  44
Chương IV: MỘT SỐ VĂN THỂ NHỎ  45
Bảng câu hỏi 2  59
Bài tập 4  68
Bài tập 5  69
Chương V: VĂN MẠCH MỘT ĐOẠN VĂN  70
Bảng câu hỏi 3  79
Bài tập 6  83
Bài tập 7  84
Chương VI: CẤU TRÚC  86
Bảng câu hỏi 4  93
Bài tập 8  105
Bài tập 9  106
Chương VII: TÍNH MẠCH LẠC  107
Bảng câu hỏi 5  120
Bài tập 10  122
Chương VIII: BỐI CẢNH  123
Bài tập 11  136
Bài tập 12  136
Bài tập 13  136
Phần II: PHÂN TÍCH CHI TIẾT  
Chương IX: NGỮ VỰNG  138
Bảng câu hỏi 7  138
Bài tập 14  161
Chương X: VĂN PHẠM  162
Bảng câu hỏi 8  170
Bài tập 15  181
Chương XI: CÚ PHÁP  182
Bảng câu hỏi 9  186
Bài tập 16  208
Chương XII: TRÍCH DẪN  209
Bảng câu hỏi 10  216
Bài tập 17  224
Bài tập 18  224
Chương XIII: NHỮNG CHỖ SONG SONG  225
Bảng câu hỏi 11  231
Bài tập 19  241
Chương XIV: MÔ HÌNH  242
Bảng câu hỏi 12  247
Bài tập 20  251
Chương XV: BIỂU TƯỢNG  
Bảng câu hỏi 12 bis  264
Bài tập 21  282
Chương XVI: VĂN MẠCH CỦA MỘT CÂU 283
A. NHẬN XÉT TỎNG QUÁT  283
B. VÀI THÍ DỤ  285
Bảng câu hỏi 13  290
Bài tập 22  295
Bài tập 23  296
KẾT LUẬN  298
Bài tập 24  303
Bài tập 25  303
Bài tập 26  304