Quản lý nhóm
Phụ đề: Cẩm nang quản lý hiệu quả
Tác giả: Robert Heller
Ký hiệu tác giả: HE-R
Dịch giả: Nguyễn Đô
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007202
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 24
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Về yếu tố tạo nên một nhóm là việc có hiệu quả 6
Hình thức và nhiệm vụ của nhóm 10
Phân tích các vai trò trong nhóm 14
Cân bằng các kỹ năng trong nhóm 18
Thiết lập các mục tiêu 20
Hỗ trợ nhóm 22
Xây dựng lòng tin trong nhóm 24
Tối đa hóa kết quả thức hiện 26
Xây dựng nhóm tự quản 28
Tiếp nhận một nóm đã thành lập 30
Phân tích các động lựcc 32
Thông tin hiệu quả 36
Điều hành các cuộc họp nhóm 38
Xây dựng hệ thống nhóm 40
Chia sẻ thông tin bên ngoài nhóm 42
Tư duy sáng tạo 44
Xử lý các tình huống khó khăn 46
Nâng cao các tiêu chuẩn trong nhóm 50
Đánh giá mức độ công việc 52
Theo dõi sự tiến triển của nhóm 54
Huấn luyện nhóm 56
Xây dựng các chỉ tiêu 58
Khen thưởng kết quả thực hiện 60
Thích nghi với sự thay đổi 62
Hoạch định các mục tiêu tương lai cho nhóm 64
Đánh giá khả năng quản lý nhóm 66