The Modern Theologians
Tác giả: David F. Ford
Ký hiệu tác giả: FO-D
DDC: 230.092 - Các thần học gia
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003850
Nhà xuất bản: Blackwell
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Contents   vii
Preface   ix
Notes on Contributors Editorial Note   xii
Part I British Theologies   1
1. Theology through History S. W. Sykes 3
2. Theology through Philosophy Daniel W. Hardy 30
Part II Theologies in the United States   73
3. Theology, Ethics, and Culture Robin W. Lovin 75
4. Revisionists arid Liberals James'J. Buckley  89
5. Process Theology  Kenneth Surin  103
6. Postliberal Theology William C. Placher 115
Fart III Evapfioi and Orthodox Theologies .   129
7. Evangelical Theology Ray S. Anderson 131 131
8. Eastern Orthodox Theology Rowan Williams 152 152
Part IV New Challenges in Theology   171
9. Latin American Liberation Theology Rebecca S. Chopp 173
10. Black Theology  Patrick A. Kalilombe 193
11. Asian Theology  Kosuke Koyama 217
12. Feminist Theology  Ann Londcs 235
Part V Theology and Religious Diversity   253
13. Ecumenical Theology George Lindbeck 255
14. Theoogy of Religions  Gavin D’Costa  274
Epilogue: Postmodernism and Postscript   291
List of Dates   298
Glossary   300
Index   319