The Modern Theologians
Tác giả: David F. Ford
Ký hiệu tác giả: FO-D
DDC: 230.092 - Các thần học gia
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003848
Nhà xuất bản: Blackwell
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Preface   vii
Acknowledgments   X
Notes on Contributors   xii
Editorial Note   xvi
Itroduction to Modem Christian Theology David F. Ford 1
Part I: Corresponding to Revelation   21
1- Kar. Barth Robert W. Jenson 23
2- Dietncr. Bcnhocfter John D. Godsey 50
3 -Thomas F. Torrance Daniel W. Hardy 71
4 - Eberhard Jungel J. B. Webster 92
Part II: Existentialism and Correlation   107
5- Rudolf Bultmann Robert Morgan 109
6 - Paul Tillich David H. Kelsey 134
7 - Edward Schillebeeckx  Robert J. Schreiter CPPS 152
8 - Hans Kung  Werner G. Jeanrond 164
Part III: Transcendental Theology   181
9- Karl Rahner J. A. DiNoia OP 183
10- Bernard Lonergan Hugo Meynell 205
Part IV: Tradition and Beauty   217
11 - Yves Congar Aidan Nichols OP 219
12 - Hans Urs von Balthasar John Riches 237
Part V History and Eschatology    
13 -  Wolfhari Pannenberg Cristoph Schwobel 257
14 -  Jurgen Moltmann Richard Bauckham 293
List of Dates   311
Glossary   312
Index   330