Triết học Descartes
Tác giả: Trần Thái Đỉnh
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 194 - Triết học Pháp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 10

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000039
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003514
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005199
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005287
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005290
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005660
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005661
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005662
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005663
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005664
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 594
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhân dịp tái bản mấy tác phẩm của Descartes 5
TẬP I: Triết học Descartes 11
Chương mở đầu: Địa vị của Descartes trong lịch sử triết học 12
Chương I: Phương pháp luận, hay là con đường triết học của Descartes 33
Chương II: Những chuẩn bị tiền môn hay là những quy luật  của phương pháp hay và những quy luật của đạo đức 43
Chương III: Những nền tẳng của khoa "Siêu hình học" cũng klaf những nền tảng triết học Descartes 56
Chương IV: Khoa vật lý học của Descartes 76
Chương V: Suy niệm I: Phương pháp hoài nghi phổ quát 102
Chương VI: Suy niệm II: "Tôi có đây, tôi hiện hữu" 113
Chương VII: Suy niệm III: Chứng minh có thượng đế 130
Chương VIII: Suy niệm IV: Chân lý và sai lầm 151
Chương IX: Suy niệm V: Bản tính các sự vật vật chất 167
Chương X: Suy niệm VI: Sự hiện hữu của các vật thể 184
TỔNG KẾT 196
TẬP II: Phương pháp luận 201
NHẬP ĐỀ 202
BẢN DỊCH 224
chân lý trong các khoa học 225
Phần thứ nhất: Mấy nhận định về các khoa học 226
Phần thứ hai: Những quy tắc chính của phương pháp 236
Phần thứ ba: Mấy quy luật luân lý rút ra từ phương pháp 248
Những nền tảng của Siêu hình học 257
Phần thứ năm: Trật tự các vấn đề Vật lý học 267
Phần thứ sáu: Những điều cần thiết để tiến xa hơn trong việc tìm hiểu thiên nhiên 286
CHÚ GIẢI 305
Phần thứ nhất 307
Phần thứ hai: 313
Phần thứ ba: 319
Phần thứ bốn: 325
Phần thứ năm: 334
Phần thứ sáu: 347
TẬP III: Những suy niệm siêu hình học 363
NHẬP ĐỀ 364
Những suy niệm về đệ nhất triết học 418
Lời nói đầu của tác giả gửi độc giả 419
Đại ý của sáu bài suy niệm sau đây 423
Suy niệm thư nhất: Về những sự taq có thể hoài nghi 429
hơn thân thể 437
Suy niệm thứ ba: Về Thiên Chúa: rằng Ngài hiện hữu 450
Suy niệm thứ bốn: Về chân thật và giả dối 473
Suy niệm thứ năm: Về yếu tính các sự vật vật chất, và có bàn về sự hiện hữu của Thiên Chúa 486
Suy niệm thứ sáu: Về hiện hữu của các sự vật vật chất, về biệt tính giữa tâm linh và thân thể con người 497
CHÚ GIẢI 521
Lời nói đầu của tác giả 522
Đại ý của sáu bài suy niệm 525
Suy niệm thứ nhất: 529
Suy niệm thứ hai: 535
Suy niệm thứ ba: 545
Suy niệm thứ bốn: 656
Suy niệm thứ năm: 572
Syt niệm thứ sáu: 578