Trang Tử mưu lược tung hoành
Tác giả: Chu Chính Thư, Tôn Gia Tuấn
Ký hiệu tác giả: CH-T
Dịch giả: Thành Khang, Thủy Tiên
DDC: 181.115 - Triết học Trang Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013876
Nhà xuất bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
PHẦN I: TRỊ QUỐC 11
1. Vô vi, thiên hạ đại trị 13
2. Đế vương vô vi, thần hạ hữu vi 24
3. Các chính kỳ vị, trị chi mỹ, các ly kỳ vị, loạn tắc sinh 29
4. Dĩ đức trị thiên hạ, bất thưởng nhi dân khuyến, bất phạt nhi dân úy 36
5. Dao đãng dân tâm, sử chi thành giáo dị tục 44
6. Đế đạo vận nhi vô sở tích, cố thiên hạ quy 49
7. Lễ nghi pháp độ, ứng thời nhi biến 56
8. Vi chính yên vật lỗ mãng, trị dân yên vật diệt liệt 63
9. Thế vi thiên tử nhi bất dĩ quý kiêu nhân 66
10. Dĩ hiền hạ nhân, vị hữu bất đắc nhân giả 70
11. Bất nhân kỳ năng, bất đồng kỳ sự 74
12. Bất dĩ quý tiện luận nhân tài 77
PHẦN II: TU DƯỠNG TINH THẦN 81
13. Hành chỉ tại ngã, cùng thông giai lạc 83
14. Tự sự kỳ tâm giả, ai lạc bất dị thi hồ tiền 87
15. Bất dĩ vật táng kỷ, bất vị tục thất tính 92
16. Hư kỷ du thế lạc tiêu dao 97
17. Bình dị điềm tĩnh, ưu hoạn tắc bất năng nhân 102
18. Tri túc thường lạc, chung thân bất tu 107
19. Danh vi công khí, bất khả đa thủ 112
20. Tri kỷ hồ kỳ sở bất năng tri, chí hỹ 118
21. Linh đài hữu thị 122
22. Kiêu xa dâm dật tất hủy, nhẫn xa tiết dục phương thành 128
23. Chấp lương nhi trung 132
24. Đại bạch nhược nhục, thịnh đức nhược bất túc 137
25. Bất vị hiên miện tứ chí, bất vị cùng ước xu tục 142
PHẦN III: XỬ SỰ 147
26. Quân tử chi giao đạm nhược thủy 149
27. Nhập kỳ tục, tùng kỳ lệnh 155
28. Ứng dĩ đạo nghĩa hợp, bất dĩ tư lợi giao 162
29. Tựu bất dục nhập, hòa bất dục xuất 169
30. Cửu dữ hiền nhân xử tắc vô quá 174
31. Tự trách tắc ninh, tương trách tắc tranh 179
32. Tri đạo giả tất đạt vu lý, đạt vu lý giả tất minh vu quyền 183
33. Đạt sinh chi tình giả, bất vụ sinh chi sở vô dĩ vi 188
34. Trù trừ dĩ hưng sự 192
35. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai 198
36. Đại xảo nhược chuyết 203
37. Bất tinh bất thành, bất năng động nhân 207
38. Hạnh hiền nhi khử tự hiền chi hạnh, an vãng nhi bất ái tai 211
PHẦN IV: TRIẾT LÝ 215
39. Siêu nhiên đãi sinh tử 219
40. Hư hoài nhược cốc, nãi thành đại khí 227
41. Tân cố tương trừ, sinh sinh bất tức 231
42. Khâu sơn tích ti nhi vi cao 233
43. Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích 236
44. Biệt hựu giải tế, vật chấp nhất đoan 241
45. Vô dụng chi dụng 246
46. Thần xỉ tương y 252
47. Chử tiểu giả bất khả dĩ hoài đại, cảnh đoản giả bất khả dĩ cập thâm 255
48. Thừa phong nhi đồ nam 259
49. Hợp dị dĩ vi đồng, tán đồng dĩ vi dị 263
50. Đại đạo bất xưng, đại biện bất ngôn 266
51. Ký yếu hạc bạch, hựu dung ô chi hắc 269
52. An nguy tương dịch, cư an tư nguy, lân nguy tri an 273
53. Vật hữu kỳ lý, dĩ nhất trị vạn 278