Công đồng Miền Bắc kỳ
Phụ đề: Đàng ngoài trong nước Annam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013663
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1915
Khổ sách: 21
Số trang: 356
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vài nét về công đồng Kẻ Sở 1
Nhân dịp kỷ niệm bách chu niên 1912 - 2012 
I. Diễn biến công đồng Kẻ Sở 3
II. Nội dung công đồng Kẻ Sở 7
III. Một vài cảm nghĩ về công đồng Kẻ Sở   9
1.  Mẫu gương nhiệt thành mục tử.   9
2.  Tinh thần đạo đức và kỷ luật,  10
3.  Đáp ứng nhu cầu thời đại   12
IV. Hướng đến tương lai   14
Công đồng miền Bắc kỳ hội tại Kẻ Sở năm 1912   27
Sách luật đã lập ra trong công đồng miền Bắc kỳ Hội lần thứ hai năm 1912 tại Kẻ Sở  28
Sắc tòa thánh   29
Mọi việc đã làm và mọi sự đã điều định trong công đồng miền Bắc kỳ hội lần thứ hai tại làng Kẻ Sở năm 1912  30
Hội chung trọng thể lần thứ nhất 40
Hội chung trọng thể lần thứ hai  44
Hội chung trọng thể lần thứ ba, là lần sau hết   46
Phần I: Về cấc đấng bậc   54
Phần II: Về các sản vật  74
Phần III: Về sự làm các phép Sacramentô   80
Phần VI: Về sự coi sóc bổn đạo   94
Pappendix I lời Đức Thánh Phapha Piô X khuyên các thầy cả mọi nơi, nhân dịp ngũ tuần người chịu chức thảy cả   109
I. Ý chung lời khuyên  109
II.  Thầy cả đáng khen nhất là tại sự nên lành nên thánh  112
III. Các việc đấng bậc mình buộc thầy cả nên thánh  
IV. Phải năng suy lời thánh Ygheregia 115
V. Sự nên lành nên thánh thì cốt tại làm sao  118
VI. Sự thầy cả sinh được nhiều ơn ích thì tại sự người nên lành nên thánh  120
VII. Sự năng cầu nguyện là sự cần cho đấng làm thầy 122
VIII. Nhất là cần phải suy ngắm những sự bởi lời   124
IX. Sự bỏ nguyện ngắm sinh ra nhưng sự thiệt hại nào   126
X. Những lẽ giục ta năng nguyện ngắm   129
XI. Những ơn ích bởi sự xem sách mà ra    130
XII. Đừng bỏ sự xét mình   133
XIII. Phải xét mình thế nào  133
XIV. Khi này thầy cả cần phải sốt sắng   136
XV. Lời kêu van cho các đấng làm thầy nên lành nên thánh  141
Appendix II sắc về sự giải tội cho các người nhà dòng nữ 143
Appendix III bản mẫu Interpellotio   147
Appendix XVI các việc dối trá hay có mùi dối trá 156
Công đồng hội lần thứ nhất miền Bắc kỳ   181
Sắc tòa thánh   187
Mọi sự đã làm và mọi điều đã định trong công đồng hội lần thứ nhất miền Bắc kỳ   188
Hội chung trọng thể lần thứ nhất    195
Hội chung trọng thể lần thứ hai    198
Hội chung trọng thể lần thứ ba  199
Phần I: Về các đấng các bậc   203
Phần thứ II: Về các sản vật 256
Phần thứ III: Về sự làm các phép Sacramentô  268
Phần thứ IV: Về sự coi sóc bổn đạo  311