Hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam (1960 -1995)
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 275.97 - Công giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002409
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 545
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Sử lược Giáo hội Công giáo Việt Nam (1533-1995) 11
Hàng Giáo sĩ đàng ngoài tiên khởi Thế kỷ XVII- XVIII 27
Danh sách các Giám mục Giáo hội Công giáo Việt Nam 53
Hàng Giáo phẩm Công Giáo Việt Nam 69
Danh sách các Giám mục Việt Nam 80
Khẩu hiệu các Giám mục Việt Nam 84
Sắc lệnh đỏi tên các địa phận miền Đông Dương 89
Điện văn 4 Giám mục Việt Nam gửi cho Giáo hội và cho 2 nước Anh-mỹ 91
Thư chung các Giám mục Đông Dương 93
Thư chung các Đức Giám mục Việt Nam 96
Thư chung các Giám mục Việt Nam 1953 116
Thư chung các Đức Giám mục Miền Nam (mùa chay 1960) 125
Sắc chỉ 'Venerabilium Nostrorom' 139
Thông điệp Đức Giáo hoàng XXIII gửi hàng giáo phẩm Việt Nam 145
Các giám mục Việt Nam tại Roma thân gửi các linh mục 151
Hội nghị các đức Giám mục Việt Nam 157
Thông cáo hội Nghị Giám mục Việt Nam 159
Thư luân lưu các Giám mục Việt Nam 163
Sứ điệp Đức Thánh cha Phaolo VI gửi hàng Giám mục Việt Nam 179
Thông cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam 1966 185
Thông cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam 1968 191
Phiên họp Hội đồng Giám mục Việt Nam 195
Thư luân lưu "xây dựng hòa bình" 203
Thông cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam 1971 211
Những bor nhiệm mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam 226
Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể giáo hữu Việt Nam 227
Tuyên ngôn Hội đồng Giám mục Việt Nam (1974) 237
Thông cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam 241
Thông cáo chung Hội nghị Giám mục Miền Nam Việt Nam 251
Thư chung Hội nghị Giám mục Miền Nam Việt Nam 255
Quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam 266
Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân cả nước 275
Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam "về năm cứu độ" 291
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II gửi hàng Giám mục Việt Nam 295
Diễn từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II Gửi hàng Giám mục Việt Nam dịp " ad milina" 300
Thư cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam 306
Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam " Hiệp nhất, mục vụ, sống và chia sẻ niềm vui" 313
Diễn từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II Gửi hàng Giám mục Việt Nam dịp "ad milina" 199 317
Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam 1991 327
Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam 1992 335
Thông cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam 1995 351
Tài liệu mục vụ chuẩn bị mừng năm thánh 2000 353
Danh sách ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam 381
Những trang đầu lịch sử truyền giáo tại đàng trong 386
Giáo sĩ Đắc Lộ: Từ cửa Bạng đến Thăng Long 403
Lịch sử Địa phận Hà Nội dưới triều nhà Nguyễn 411
Tổng giáo khu Huế: Vài giòng lịch sử 428
Giáo phận Hưng Hóa 437
Vài nét lịch sử: Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn 445
Đừng vào lịch sử Xuân Bích Việt Nam 457
Long Xuyên, giáo phận truyền giáo 474
Giáo phận Đà Lạt và những hướng đi mục vụ 479
Bản kinh tin kính bằng chữ Nôm 487
Nhà thờ Đức Mẹ Lavang ở địa phận Huế 504
Tự tích tôn kính Đức Mẹ Lavang 511
Lavang sự tích vãng 525
Thư mục tham khả 536
Mục lục 542