Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước và Tân ước
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 220.5 - Bản dịch hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000907
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 2443
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000912
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 2443
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002689
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 2443
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003367
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 2443
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010963
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 2443
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010997
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 1771
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích