Kinh Thánh (ấn bản 2011)
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 220.5 - Bản dịch hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000789
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 2798
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010049
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 2798
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0013139
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 2798
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích