Mi Tiên vấn đáp
Tác giả: Hòa thượng Giới Nghiêm
Ký hiệu tác giả: GI-N
DDC: 294.344 33 - Sách kinh Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007656
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 878
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tiểu sử Hòa thượng Giới Nghiêm  7
Lời nói đầu 15
 Kệ lễ bái Tam bảo 20
Chương mục 21
I. PHẦN DẪN NHẬP 22
1. Ngoại thuyết (Bàhirakathà) 23
2. Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga) 27
2.1. Chuyện về ĐỨC VUA MI-LAN-ĐÀ 30
2.2. Chuyện về ĐẠI ĐỨC NA-TIÊN 42
2.3. Thấp thoáng bóng Sư Tử 76
II. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP 88
1. Danh 89
2. Con số hạ lạp 95
3. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả 96
4. Thỉnh mời vào Hoàng cung 99
5. Cứu cánh của Sa môn hạnh 103
6. Tái sanh - Vô sanh 106
7. Chú tâm 107
8. Hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng 108
9. Tất cả Pháp lành lấy Giới làm sở y 110
10. Hành tướng của Tín 115
11. Hành tướng của Tấn 117
12. Hành tướng của Niệm 118
13. Hành tướng của Định 120
14. Hành tướng của Tuệ 121
15. Ngũ căn - riêng và chung 122
16. Tương quan thân trước và sau 123
17. Tái sanh và vô sanh 126
18. Trí tuệ 127
19. Bậc vô sanh có còn đau khổ không? 130
20. Cảm thọ 132
21. Cái gì dẫn dắt đi tái sanh? 135
22. Không nên hỏi lại câu đã hỏi 139
23. Danh sắc tương quan liên hệ 140
24. Thời gian và không còn thời gian 141
25. Nguyên nhân của thời gian 143
26. Thời gian tối sơ? 145
27. Có rồi không! Không rồi có! 147
28. Pháp hành thì sao? 148
29. Tự nhiên sanh? 149
30. Tự ngã trong thân? 152
31. Nhãn thức và tâm thức 156
32. Hành tướng của Xúc 159
33. Hành tướng của Thọ 161
34. Hành tướng của Tướng 162
35. Hành tướng của Tác Ý 163
36. Hành tướng của Thức 164
37. Hành tướng của Tầm 165
38. Hành tướng của Tứ (hay Sát) 166
39. Lại hỏi về "Chú Tâm" 167
40. Những tâm sở đồng sanh 168
41. Về năm giác quan 171
42. Bất bình đẳng sai khác của chúng sanh là do nghiệp 172
43. Sớm ngăn ngừa điều ác 176
44. Lửa địa ngục 178
45. Nước dựa khí 181
46. Niết bàn 182
47. Ai sẽ đắc Niết bàn 183
48. Làm sao biết Niết bàn là tối thượng lạc 184
49. Có Phật không? 185
50. Phật là tối thượng tôn bảo 187
51. Phật tối thắng như thế nào? 188
52. Thấy Phật 190
53. Khi chết ngũ uẩn diệt theo 191
54. Vedagù? 193
55. Nếu chết mà diệt hết thì thoát khỏi nghiệp 194
56. Nghiệp trú ở đâu 196
57. Biết còn tái sanh? 197
58. Phật ở đâu? 198
59. Thương yêu cái thân? 199
60. Bậc toàn giác biết tất cả 201
61. Tại sao Phật không giống cha mẹ Ngài 201
62. Thực hành phạm hạnh (Brahmacàri) 204
63. Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật? 206
64. Nước mắt nào là thuốc? Nước mắt nào là độc dược? 210
65. Tham luyến và dứt tham luyến 211
66. Trí tuệ ở đâu? 212
67. Luân hồi 213
68. Trí nhớ 214
69. Ai cũng có trí nhớ 215
70. Có bao nhiêu loại trí nhớ 216
71. Tương quan phước và tội 221
72. Diệt khổ chưa đến? 223
73. Cõi Phạm Thiên bao xa? 226
74. Thời gian tái sanh 227
75. Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia 229
76. Vào cửa nào để đầu thai? 234
77. Nhân sanh giác ngộ 235
78. Điều lành nhỏ, phước quả lớn. Điều ác lớn, tội báo nhỏ 237
79. Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ. Người ngu làm điều ác tội báo lớn 239
80. Bay bằng thân 240
81. Xương dài 100 do tuần 241
82. Biển 242
83. Ngưng hơi thở 243
84. Pháp xuất thế gian 245
85. Tuệ xuất thế gian nằm ở đâu 246
86, 87. Thức, tuệ và sanh mạng 247
88. Thì giờ phải lẽ rồi 251
89. Phật và chư tăng ai phước báu nhiều hơn 256
SỰ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC VUA VỀ NHỮNG CÂU HỎI MENDAKA 261
90. Lễ bái, cúng dường xá lợi, kim thân Phật, cây Bồ đề... không có phước báu! 271
91. Đức Phật có toàn giác không? 280
92. Đức Thế tôn có tâm Đại bi hay không? 285
93. Nghi vấn về sự bố thí Ba-La-mật 291
94. Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn 297
95. Hoài nghi về sự thụ thai 301
96. Nghi về thời gian giáo pháp tồn tại 309
97. Đức Thế Tôn còn khổ chút ít nào không? 314
98. Đức Thế Tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa? 320
99. Tại sao Đức Thế Tôn không dùng "tứ thần túc" để duy trì thọ mạng 326
100. Chánh pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được hoàn hảo? 331
101. Tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tông làm thinh không trả lời? 336
102. Chúng sanh sợ hãi Diêm chúa? 339
103. Tụng kinh Paritta thật không có lợi ích! 345
104. Oai lực của Đức Phật thua Ma vương? 354
105. Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho sáu mươi vị tỳ kheo hộc máu chết! 361
106. Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng? 369
107. Giáo hội của Đức Tôn Sư có bị phân ly, chia rẽ không? 375
108. Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết, tại sao lại không có tội? 379
109. Đức Thế Tôn có lãnh đạo, bảo quản giáo hội tỳ khưu không? 380
110. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc lục căn? 383
111. Sao Đức Thế Tôn có lời nói khiếm nhã? 388
112. Cái cây có tâm lý không? 393
113. Bữa cơm của Cunda có vấn đề! 396
114. Tại sao chư Tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? 400
115. Quả đất dường như có tâm thức? 405
116. Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường? 409
117. Tại sao Đức Thế Tôn không muốn thuyết pháp sau khi đắt đạo? 416
118. Ai là thầy của Đức Thế Tôn? 423
119. Thế nào gọi là Sa-môn? 425
120. Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo? 427
121. Sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ? 430
122. Đức Thế Tôn còn bất bình, sân hận! 434
123. Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? 437
124. Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào? 440
125. Đời sống Sa-môn vô tư, như nai trong rừng, sao lại xây chùa, tạo thất liêu? 443
126. Tai sao Đức Thế Tôn không thu thúc cái bụng? 446
127. Đức Phật muốn che dấu Pháp? 450
128. Lý do nặng nhẹ của tội nói dối! 455
129. Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng, tối thượng bằng đệ tử của mình 458
130. Thần thông của đức Mục-kiền-liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết ngài 462
131. Kiếp áp chót, tại cung trời Đảu suất, Đức Bồ-tát quán sát thế gian để làm gì? 466
132. Rơi đi bằng phi pháp? Rơi đi bằng pháp? Cắt đứt sự rơi? 469
133. Tâm từ vô lượng không tiêu trừ được các sự họa hại? 475
134. Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng 478
135. Sự tà hạnh của người nữ? 486
136. Các vị A la hán còn sợ hãi? 491
137. Đức Phật dạy cắt đứt sợ hãi? 494
138. Cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng? 496
139. Đức Thế Tôn là người khai sáng Đạo hay Đạo có sẵn từ ngàn xưa? 498
140. Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn, lại khuyên đệ tử nên tinh tấn? 501
141. Tại sao có đắc quả nhanh, chậm khác nhau? 505
142. Về cư sĩ A-la-hán! 509
143. Tại sao bồ tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ? 512
144. Tượng vương Chaddanta thì cung kính y cà sa - mà bồ tát Jotipàla lại nhiếc mắng "Sa-môn trọc đầu"? 517
145. Về cái nhà không mái của người thợ gốm? 525
146. Tại sao có lúc Đức Phật lại xưng mình là Bà-la-môn, có khi xưng mình là vua? 531
147. Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần? 540
148. Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư 543
149. Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ? 559
150. Giải thêm về "tâm không động" 563
151. Người đã phạm "bất cộng trụ", xin tu lại, có đắc được đạo quả không? 565
152. Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao? 570
153. Nước có sanh mạng chăng? 575
154. Trùng câu 141. 577
155. Trên thế gian này cái gì không sanh? 578
156. Bậc A-la-hán còn phạm giới? 580
157. Cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sanh? 584
158. Trùng câu 157 589
159. Sao không thấy tử thi của dạ xoa? 590
160. Tại sao Đức Thế tôn không cấm chế giới luật một lần? 592
161. Mặt trời có bệnh chăng? 597
162. Lại bệnh của mặt trời nữa! 598
163. Về chuyện Bồ tát Vessantara bố thí vợ con! 600
164. Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? 620
165. Năng lực của thiện và ác nghiệp cái nào mạnh hơn? 633
166. Hồi hướng phước có hiệu quả không? 641
167. Hồi hướng "ác" có được không? 643
168. Tại sao có chiêm bao? 647
169. Chết đúng thời và chết không đúng thời 654
170. Tại sao nhập Niết bàn lại có hiện tượng phi thường? 662
171. Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo? 664
172. Niết bàn có xen lẫn khổ? 667
173. Tại sao không diễn tả Niết bàn một cách cụ thể? 673
174. Làm sao rõ Niết bàn? 681
175. Niết bàn không ở đâu cả! 687
176. Có ai thấy Phật không? 691
177. Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì? 745
NHỮNG CÂU HỎI VỀ VÍ DỤ 762
178. Về con lừa 763
179. Về con gà 765
180. Về con sóc 769
181. Về con cọp cái 770
182. Về con cọp đực 771
183. Về con rùa nước 773
184. Về cái kèn 775
185. Về cây súng 776
186. Về con quạ 777
187. Về con khỉ 779
188. Về dây bầu leo 781
189. Về hoa sen 782
190. Về hạt giống 784
191. Cây Sàla xanh tốt 786
192. Về chiếc thuyền 787
193. Về ghe thuyền dính đá ngầm 789
194. Về cột buồm 790
195. Về người cầm lái thuyền 791
196. Về người làm công 793
197. Về biển cả 794
198. Về quả đất 798
199. Về nước 800
200. Về lửa 802
201. Về gió 804
202. Về núi 805
203. Về hư không 807
204. Về mặt trăng 808
205. Về mặt trời 810
206. Về trời Đế thích 812
207. Về chuyển luân Thánh vương 813
208. Về con mối 815
209. Về con mèo 816
210. Về con chuột 817
211. Về con bò cạp 818
212. Về con chồn 819
213. Về chó rừng 820
214. Về con nai 821
215. Về con bò 823
216. Về con heo 825
217. Về con voi 826
218. Về sư tử 829
219. Về vịt nước 831
220. Về chim Venàhikà mái 833
221. Về chim sẻ 834
222. Về chim cu 835
223. Về con rít 836
224. Về con dơi 837
225.Về con đỉa 839
226. Về con rắn 840
227. Về con trăn 841
228. Về nhện giăng lưới 842
229. Về hài nhi 843
230. Về rùa vàng 844
231. Về rừng 845
232. Về cây đại thọ 846
233. Về mưa 847
234. Về ngọc mani 848
235. Về người săn bắn 849
236. Về người câu cá 850
237. Về thợ bào gỗ 851
238. Về người thợ gốm 852
239. Về con quạ 853
240. Về cái dù 854
241. Về đám ruộng 855
242. Thuốc trị độc rắn 856
243. Về vật thực 857
244. Về người bắn cung 858
III. SAU CUỘC VẤN ĐÁP 861
Kính cáo 866
Thi điếu 871