Toát yếu kinh Trung Bộ
Tác giả: Majjhima-Nikāya
Ký hiệu tác giả: NI-M
Dịch giả: Thích Minh Châu
DDC: 294.344 33 - Sách kinh Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016473
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 361
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Pháp môn căn bản 13
Tất cả lậu hoặc 21
Thừa tự pháp 28
Sợ hãi và khiếp đảm 33
Không uế nhiễm 39
Ước nguyện 49
Ví dụ tấm vải 56
Đoạn giảm 61
Chính tri kiến 69
Niệm xứ 91
Tiểu kinh sư tử hống 102
Đại kinh sư tử hống 111
Đại kinh khổ uẩn 126
Tư lượng 136
Tâm hoang vu 143
Khu rừng 146
Mật hoàn 151
Song tầm 155
An trú tầm 161
Ví dụ cái cưa 166
Ví dụ con rắn 171
Gò mối 175
Trạm xe 186
Bẫy mồi 191
Thánh cầu 203
Tiểu kinh dụ dấu chân voi 209
Đại kinh dụ dấu chân voi 222
Thí dụ lõi cây 228
Tiểu kinh rừng sừng bò 233
Đại kinh người chăn bò 239
Tiểu kinh người chăn bò 245
Tiểu kinh Saccaka 252
Đại kinh Saccaka 258
Tiểu kinh đoạn tận ái 263
Đại kinh đoạn tận ái 271
Đại kinh xóm ngựa 279
Tiểu kinh xóm ngựa 284
Bà-la-môn ở Sàla và Veranja 293
Đại kinh Phương Quảng 298
Tiểu kinh Phương Quảng 303
Tiểu kinh Pháp hành 308
Đại kinh Pháp hành 320
Tư sát 330
Kosambiya 333
Phạm thiên cầu thỉnh 338
Hàng ma 356