Toát yếu kinh Trung Bộ
Tác giả: Majjhima-Nikāya
Ký hiệu tác giả: NI-M
Dịch giả: Thích Minh Châu
DDC: 294.344 33 - Sách kinh Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016474
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Kandara 369
Bát thành 379
Hữu học 386
Potaliya 393
Javaka 398
Upàli 404
Hạnh con chó 418
Vô uý vương tử 426
Nhiều cảm thọ 434
Không gì chuyển hướng 440
Giới giáo La-hầu-la 456
Đại kinh giáo giới La-hầu-la 463
Tiểu kinh Malunkya 471
Đại kinh Man-đồng-tử 477
Bhaddàli 487
Ví dụ con chim cáy 499
Catumà 512
Nalakàpana 521
Gulissàni 527
Kitàgiri 533
Tam minh 545
Aggivacchagotta 552
Trường trảo 560
Màgandiya 566
Sandaka 577
Mahàsakuludàyi 590
Samanamandika 604
Tiểu sinh thiện sinh Ưu-đà-di 617
Vekhanassa 627
Ghatìkàra 639
Ratthapàla 645
Makhàdeva 654
Madhurà 665
Bồ đề vương tử 671
Angulimàla 676
Ái sanh 686
Bàhitika 697
Pháp trang nghiêm 703
Kannakatthala 709
Brahmayu 718
Sela 724
Asslàyana 738
Ghotamukha 743
Cankì 753
Esukàrì 759
Dhànannjàni 773
Vàsettha 781
Subha 795
Sangàrava 805