Toát yếu kinh Trung Bộ
Tác giả: Majjhima-Nikāya
Ký hiệu tác giả: NI-M
Dịch giả: Thích Minh Châu
DDC: 294.344 33 - Sách kinh Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016475
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Devadaha 819
Kinh năm ba 832
Như thế nào 849
Làng Sàma 857
Thiện tinh 869
Bất động lợi ích 878
Ganaka Moggallàna 891
Gopaka Moggallàna 897
Đại kinh mãn nguyệt 905
Tiểu kinh mãn nguyệt 914
Kinh bất đoạn 920
Sáu thanh tịnh 927
Kinh chân nhân 934
Nên hành trì, không nên hành trì 939
Đa giới 946
Thôn tiên 957
Đại tứ thập 962
Nhận tức xuất tức niệm 980
Thân hành niệm 994
Hành sinh 1005
Tiểu không 1011
Đại không 1020
Hi hữu bị tằng hữu 1033
Bạc-câu-la 1043
Điều ngự địa 1049
Phù-di 1057
A-na-luật 1062
Tuỳ phiền não 1070
Hiền ngu 1080
Thiên sứ 1087
Nhất dạ hiền giả 1094
A-nan nhất dạ hiền giả 1100
Đại ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả 1101
Lô-ms-xa nhất dạ hiền giả 1104
Tiểu nghiệp phân biệt 1107
Đại nghiệp phân biệt 1113
Phân biệt sáu xứ 1121
Tổng thuyết và biệt thuyết 1129
Vô tránh phân biệt 1136
Giới phân biệt 1142
Đế phân biệt tâm kinh 1153
Cúng đường phân biệt 1163
Giáo giới cấp-đô-độc 1172
Giáo giới Channa 1180
Giáo giới Phú-lâu-na 1187
Giáo giới Nandaka 1194
Giáo giới Rahula tiểu kinh 1202
Sáu sáu 1208
Đại lục xứ 1216
Nói cho dân chúng Nagaravinda 1222
Khất thực thanh tịnh 1226
Tu tập căn 1232