Đức Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể
Tác giả: Norberto
Ký hiệu tác giả: NOR
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006294
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006295
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006296
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006320
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
Phần I: PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU 9
I. Các chiều hướng chính của Kitô học 9
1. Con người Đức Giêsu trong một khoa Kitô học năng động 9
2. Một khoa Kitô học mang tính đối thoại 11
3. Một khoa Kitô học bắt nguồn từ đời sống tại thế của Đức Giêsu 12
4. Một khoa Kitô học chìm sâu trong mầu nhiệm 13
II. Lời tuyên xưng đầu tiên mang tính cách Kitô học 14
1. Câu trả lời của Phêrô 14
2. Một lời tuyên tín dứt khoát và duy nhất 16
Chương II: NĂNG ĐỘNG ĐỨC TIN VÀ NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU 19
I. Đức Kitô của niềm tin và Đức Giêsu của lịch sử 20
1. Ưu tiên khách quan cho biến cố lịch sử 20
2. Ưu tiên chủ quan cho sự hiểu biết của đức tin 21
3. Đức tin và công việc nghiện cứu lịch sử 23
4. Việc nghiên cứu lịch sử với thần học hệ thống 24
II. Từ con người đến Thiên Chúa và từ Thiên Chúa đến con người 26
1. Kitô học từ phía trên 27
2. Kitô học từ phía dưới 28
3. Nguyên tắc tổng hợp 29
Phần II: MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ 31
Chương I: NĂNG ĐỘNG NHẬP THỂ TRONG CỰU ƯỚC 33
I. Cơ cấu nhập thể trong Do thái giáo 33
1. Giáo ước 33
2.Việc nhập thể của lời nói, tác động và sự hiện diện của Thiên Chúa 38
II. Những dấu hiệu tiên báo hình ảnh thần linh của Đấng Mesia 40
A. Chiều hướng từ dưới lên 41
1. Tặng một danh hiệu thần thiêng cho Đức Vua hoặc cho Đấng Mesia 41
2. Gọi Đức Vua là Con Thiên Chúa 42
B. Chiều hướng từ trên xuống 45
1. Đức Khôn ngoan của Thiên Chúa giữa thế giới loài người 45
2. Lời tiên báo về việc con người tới 47
3. Kết luận 49
Chương II: TRƯỚC BIẾN CỐ PHỤC SINH: CHỨNG TÁ CỦA GIÊSU VỀ BẢN THÂN MÌNH 51
I. Giao ước được nhập thể 52
1. Giao ước 55
2. Tân lang 55
II. Sự nhập thể của địa vị làm Con Thiên Chúa 58
Tiếng "Abba" và tiếng "Con" 58
Tiếng "Con Người" 60
III. Sự nhập thể của Lời Thiên Chúa 63
1. Lời uy quyền 63
2. Lời và ngôi 64
IV. Tác động của Thiên Chúa được nhập thể 65
1. Đức Giêsu, điểm hội tụ của mọi khuôn mặt điển hình trong Israel 65
2. Sứ mạng thiết lập nước trời 66
3. Các phép lạ 68
V. Sự hiện diện của Thiên Chúa được Nhập thể 75
1. Đền thờ và Nhà của Thiên Chúa 75
2. "Egô eimi" (Ta hiện hữu) 75
Chương III: TRƯỚC BIẾN CỐ PHỤC SINH: PHƯƠNG CÁCH MẠC KHẢI CỦA ĐỨC GIÊSU 79
I. Tính cách ẩn mật của mạc khải 80
1. Ngôn ngữ của Đức Giêsu và ngôn ngữ của cộng đoàn 80
2. Đức Giêsu khước từ tước hiệu 81
3. Những phương cách biểu lộ thần tính 83
4. Con đường khiêm hạ của mạc khải 89
II. Sự tiếp thu của các tông đồ 91
1. Vị ngôn sứ thời cánh chung 92
2. Đấng Kitô 93
3. Con Thiên Chúa 94
Chương IV: SAU BIẾN CỐ PHỤC SINH: SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA KITÔ HỌC TRONG TÂN ƯỚC 97
I. Sự phục sinh của Đức Giêsu, khởi điểm của khoa Kitô học minh nhiên 98
A. Nguồn tài liệu và các gia trị lịch sử 99
1. Các bài diễn từ trong sách công vụ 99
2. Những lời tuyên xưng đức tin và những lời kinh 99
3. Giá trị lịch sử 100
B. Nội dung của lời rao giảng tiên khởi 101
C. Những đặc điểm của Kitô học tiên khởi 102
1. Kitô học phục sinh 102
2. Kitô học mang tính cứu độ 104
3. Kitô học minh nhiên 105
4. Kitô học từ phía dưới 107
II. Việc đọc lại cuộc đời tại thế của Đức Giêsu: Các sách Tin mừng Nhất Lãm 109
A. Lời giới thiệu của Chúa Cha 110
1. Tiếng từ trời 110
2. Các tước phẩm của Đức Giêsu 110
3. Giá trị của các lời tuyên bố 112
B. Máccô: Tin mừng vầ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô 113
1. Khuôn mặt nhân loại 113
2. Mầu nhiệm Đức Giêsu 115
C. Mátthêu: Tin Mừng nước trời 116
1. Niềm tin hậu phục sinh 116
2. Đức Giêsu. Đấng được Kinh thánh tiên báo 118
3. Đấng rao giảng và thiết lập nước trời 118
D. Luca: Tin mừng về Đức Chúa và Thần khí 119
1. Đức Giêsu là Đức Chúa 119
2. Sự hiện diện và tác động của thần khí 120
III. Tiến tới khoa Kitô học triển khai: Từ nguồn gốc của Đức Giêsu  121
A. Những bài trình thuật về tuổi thơ của Đức Giêsu 122
1. Dữ kiện Kitô học và Thánh mẫu hóc 123
2. Đức Giêsu sinh ra từ một người nữ đồng trinh 123
B. Kitô học của Phaolô 123
1. Phân loại các thư 125
2. Chiều hướng Kitô học của Phaolô 128
Đức Giêsu là Đức Chúa hiển vinh 129
Người con tiền hữu của Thiên Chúa 133
Đức Giêsu lịch sử 136
C. Đức Kitô trong thư gửi tín hữu Do thái 138
1. Của lễ của Đức Giêsu 138
2. Thánh thể của Đức Giêsu 139
D. Kitô học của Gioan 140
1. Cuộc đời tại thế của Dủc Giê-su 140
2. Dức Giê-su với lịch sù It-ra-en 143
3. Dức Giê-su là Dăng cứu độ trần gian 145
4. Dức Giê-su là Đấng mà Chúa Cha sai đến 145
Phần III: GIÁO HỘI XÁC ĐỊNH NIỀM TIN  
I.  NHững chiến tích biểu lộ niềm tin của Giáo hội trước Công đồng Nicea (325) 154
A. Các lời kinh 154
B. Các lời tuyên xưng đức tin 155
II. Thế kỷ II.: Các lạc thuyết và thánh Irênê 155
A. Ảo thể thuyết (Docétisme-Dokeô: Có hình dáng ): Từ khước thân tính của Đức Kitô 156
B. Nghĩa tử thuyết (Adoptiosme: Từ khước thân tính của Đức Kitô 157
C. Thánh Irênê thành Lyon (+202) 158
1. Lý chứng cứu độ học  
2.  Thần học về việc thay họp vạn vật 159
III.  Thế kỷ III: Phaolô thành Somosata 160
IV. Hai chiều hướng trong Kitô học thế kỷ IV 161
A.  Các Kitô thuyết theo lược đồ Ngôi lời - Thể xác (Logos -Sarx) Trường phái Alexandria 162
1.  Quan điểm của Ariô 164
2.  Quan điểm của Apollinanô : (300-390) 164
3. Sơ suất của Thánh Atanasiô 166
B. Các Kitô thuyết theo lược đồ ngôi lời - Người  (Logos- Anthropos): Trường phái Antiokia 167
V.  Thế kỷ V: Các Công đồngÊ-phê-sô và Can-xê-đô-ni-a 171
A. Cuộc khủng hoảng về vụ Nestorio và Công đồng Epheso 171
1. Một ngôi vị của Đức Ki-tô : cuộc tranh luận của Nestoriô 171
2. Các phản ứng 173
B. Cuộc khủng hoảng về vụ Eu-Ty-Ke và Công đồng Can-xê-đô-ni-a 175
1. Hai bản tính của Đức Ki-tô : Nhất tính thuyết của Eu-ty-ke 175
2. Thư của Giảo Hoàng Lêô gửi Thượng Phụ Flavianô (449) 176
3. "Ổ cướp" ở Êphêsô (tháng 8-449) 176
4. Công đồng Can-xê-dó-ni-a (451)  
5. Ý nghĩa của Công đồng Can-xê-đô-ni-a đối với chúng ta hôm nay 180
VI.  Thế kỷ VI: Thần học gia Lê-ôn-xi-ô thành By-dan-xơ (542)  
VII. Thế kỷ VII: Công đồng Constantinop III với lời dạy về hai ý muốn trong Đức Giêsu 187
1. Thuyết một ỷ muốn (monothélisme) 187
2. Lời dạy của Công đồng Constantinop III (680-681) 188
VIII. KKết luận về thời kỳ giáo phụ 192
Phần IV: HỮU THỂ VÀ TÂM LÝ 195
Chương I. THỰC TẠI ĐỘC ĐÁO CỦA NGÔI VỊ 197
I.  THỰC TẠI CƠ  BẢN CỦA NGÔI VỊ  
1. Kinh nghiệm tâm lý về ngôi vị 198
2. Thực tại siêu hình của ngôi vị 199
3. Ánh sáng từ mầu nniệm Thiên Chúa Ba Ngôi 200
4. Những giới hạn của ngôi vị nhân loại 202
II.  HỮU THỂ TƯƠNG HỆ CỦA ĐỨC GIÊ-SU KITÔ 204
1. Ngôi Con, một con người hoàn hảo 204
2. Hữu thể tương hệ của Con Thiên Chúa 204
3.   Sự biến đổi các tưong quan trong thế giới của loài người 206
Chương II: Ý THỨC CỦA ĐỨC GIÊ-SU  
I.  VẤN ĐỂ Ý THỨC NHÂN LOẠI CỦA ĐỨC GIÊ-SU 210
II.  HAI KHUYNH HƯỚNG THẦN HỌC CỰC ĐOAN 210 
1. Khuynh hướng theo trường phái Antiokia 211
2. Khuynh hướng theo trường phái Alexandria 212
III.  HƯỚNG GIẢI QUYẾT 213
1. Ngôi vị thần linh và cái "tôi" lâm lý nhân loại 213
2. Tính tự lập của nhân tính Đức Giêsu 213
3. Ý thức về địa vị làm con 217
3.1. Lưu ý về cách đặt vấn đề 217
3.2. Phê binh một vài quan niệm 218
3.3. Hưởng giải quyết 219
Chương III: TRI THỨC CỦA ĐỨC GIÊSU 223
I.  THẨN HỌC VỀ BA LOẠI TRI THỨC 224
1. Quan điểm các thần học gia thời trung cổ 224
2. Phê binh 225
II.  CHIỂU HƯỚNG THẨN HỌC NGÀY NAY 227
A.  Đánh giá lại chứng từ các sách Tin mừng 227
B.  Tri thức thực nghiệm của Đức Giêsu 230
1. Đắc thủ từ kinh nghiệm 230
2. Vô tri và nhiệm lạ 231
3. Đức Giê-su có học lời từ kẻ khác? 232
C.  Tri thức của Đức Giêsu về Thiên Chúa 233
1. Quan niệm của thần học kinh viện 233
2. Tri thức của Đấng làm Con 235
D. Tri thức phát xuất từ một nguồn siêu nhiên 237
1. Sự kiện 238
2. Nguồn gốc 239
3. Tri thức của Đức Giê-su về các biến cố cánh chung 240
Đ. Tyri thức của Đấng trút bỏ vinh quang 246
Chương IV:  SỰ THÁNH THIỆN VÀ SỰ TỰ DO CỦA ĐỨC GIÊSU 247
I. SỰ THÁNH THIỆN CỦA ĐỨC GIÊSU 247
1. Sự thánh thiện cơ bàn 247
2. Một sự thánh thiện tiến triển 248
3. Lời cầu nguyện của Dức Giê-su 250
4. Đức Giê-su và niềm tin 252
5. Đức Giê-su và niềm trông cậy 254
6. Đấng vô tội. 257
7. Đức Giê-su với các chước cám dỗ 258
II.  SỰ TỰ DO CỦA ĐỨC GIÊ-SU 259
1. Đức Giê-su, một con người tự do thật sự 260
2. Sự tự do và tính bất khả vi phạm 264
Chương V:  ĐỨC GIÊSU KITÔ HÔM QUA VÀ HÔM NAY 265
I. ĐỨC GIÊ-SU LÀ ĐẤNG ĐANG SốNG 265
II.  ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON ĐƯỜNG, sự THẬT VÀ SỰ SỐNG 268
A.  Đức Giêsu là sự thật 268
1. Lời Chúa trong Hội-thánh 269
2. Những dấu chỉ của thời đại 270
3. Những chứng từ tình yêu 271
B.  Đức Giêsu là con đường 272
C. Đức Giêsu là sự sống 274
1. Các Bi-tích 275
2. Nhũng nỗi đau khổ của con người 277
KỂTLUẬN  
Ý NGHĨA CỦA VIỆC CON THIÊN CHÚA NHẬP THỂ 279
1. Tặng phẩm cao qúy nhất của Tinh Yêu Thiên Chúa 279
2. Việc mạc khải 281
3. Mối liên đới vái loài người 282
4. Công trình cứu chuộc 283
5. Chương trình của Thiên Chúa là cho nhân loại được làm con  284
PHỤ TRƯƠNG: ĐỨC KI-TÔ"TRƯỞNG TỬ GIỮA MỌI LOÀI THỌ SINH’’ 285
I. CHIỀU KÍCH VŨ TRỤ TRONG CÁC THƯ CỦA THÁNH PHAO-LÔ 286
1. Lý do tưóc hiệu "trưởng lữ" bị bỏ quên 286
2. Mạch ý 286
II.  CÁC KIỂU NÓI CHÍNH YẾU DIỄN TẢ CHIỂU KÍCH VỤ TRỤ TRONG KI-TÔ HỌC CỦA THÁNH PHAO-LÔ 288
1. Đức Ki-tô là nguyên nhân mẫu mực 288
2. Đức Ki-tô là nauyên nhân cùng đích 289
3. Đức Ki-tô là nauvên lý tạo nên sự hài hòa trong vũ trụ 290
4. Đức Ki-tô: Nguyên nhân cùa sự hòa giải trong vũ trụ 291
THƯ MỤC 295