Lịch sử triết học
Tác giả: Nguyễn Hữu Vui
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian và nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000051
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 645
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005841
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 645
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005842
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 645
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005843
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 645
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005844
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 645
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Lời mở đầu 7
Chương I: Triết học Trung Quốc cổ đại - trung đại 18
Chương II: Triết học Ấn Độ cổ đại - trung đại 109
Chương III: Triết học Hy Lạp và La Mã cổ đại 146
Chương IV: Triết học Tây Âu thời kỳ trung cổ 216
Chương V: Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng và cận đại 241
Chương VI: Triết học cổ điển Đức 371
Chương VII: Triết học Mác - Lênin 466
Chương VIII: Triết học phi mácxít hiện đại ở phương Tây 516
Kết luận 642