Les Miettes philosophiques
Tác giả: Søren Kierkegaard
Ký hiệu tác giả: KI-S
DDC: 109 - Nhân vật triết học trong lịch sử
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004580
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích