Giờ kinh Phụng vụ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000234
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000235
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001070
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001621
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005756
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009134
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I : TỔNG QUÁT VỀ GIỜ KINH PHỤNG VỤ 5
Chương I: CẦU NGUYỆN VÀ GIỜ KINH PHỤNG VỤ 6
1.Cầu nguyện là sự sống của người Kitô hữu 6
2. Nguyên tắc căn bản của GKPV. 7
3. Nguyên tắc thực hành 9
4. Đức Giêsu mẫu gương đời cầu nguyện 10
5. Giáo Hội cầu nguyện như Đức Giêsu cầu nguyện. 10
Chương II : LỊCH SỬ GIỜ KINH PHỤNG VỤ 11
I. Giai đoạn khởi đầu 11
1. Chúa Gỉêsu 11
2. Giờ cầu nguyện của anh em do thái 11
3. Các tông đồ và Kitô hữu đầu tiên 13
II. Giai đoạn hình thành 14
1. Bốn thế kỷ đầu (từ tk 1- tk 4) 14
a. Sách Didaché (tk 1 ) 14
b. Sách Truyền Thống Tông Đồ ịtk 3) 14
2. Từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 6 16
a. Sau chiếu chỉ Milan t.k 4 ) 16
c. Quy luật cầu nguyện của thánh Biển Đức - Bênêdictô (480-547) 17
d. Ảnh hưởng của các đan viện 18
đến Công Dồng Trentô (tk 16) 19
1. Việc hình thành các Kinh Thần Vụ khác nhau 19
2. Việc đọc Kinh Thần Vụ riêng lẻ 19
3. Sự suy thoái 20
4. Các phong trào cải tổ 20
a. Nhóm ngôn ngữ 21
b. Nhóm truyền thống 21
c. Nhóm canh tân 21
IV. Giai đoạn cải tổ - Từ Đức Piô V (tk 16) đến Đức Piô X (tk 20) 22
V. Canh tân phụng vụ của Công Đồng Vatican II 23
Chương III : NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ 25
I. Thánh Vịnh 25
1. Cách đánh số thánh vịnh 25
2. Vị trí Thánh vịnh trong kinh nguyện kitô giáo 26
3. Vị trí Thánh vịnh trong Giờ Kỉnh Phụng Vụ 27
4. Hát ca vịnh 46
5. Tiêu đề, điệp ca và lời nguyện của thánh vịnh 48
II. Thánh Ca Kinh Thánh 52
1. Thánh ca Cựu ước 53
2. Thánh ca Tin Mừng 54
3. Thánh ca Tân ước 55
III. Thánh thi 56
1. Thánh thi là gì? 56
2. Thánh thi trong Giờ Kinh Phụng Vụ 58
3. Việc thích nghi thánh thi 59
IV. Các Bài đọc 60
1. Bài đọc Thánh Kỉnh 60
2. Hài đọc giáo phụ 62
3. Bài đọc hạnh các thành 63
V. Những lúc thinh lặng 64
VI. Các lời nguyện và chuyển cầu 65
1. Lời cầu 65
2. Kinh lạy Cha 66
3. Lời nguyện chủ tế 67
Chương IV : KINH SÁNG VÀ KINH CHIỀU 68
I. Tầm quan trọng của giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều. 68
1. Kinh Sáng 68
2. Kinh Chiều 69
II. Giáo đầu hay dẫn nhập vào các giờ kinh 70
1. Lời mời gọi 71
2. Thánh vịnh giáo đầu — Tv 94 72
3. Kitô hoá Thánh vịnh 94 74
4. Kitô hoá Thánh vịnh 94 75
5. Việc đọc thay thế Tv 94 76
6. Giáo dầu các giờ kinh khácc trong ngày 76
III. Cấu trúc của Kinh Sáng và Kinh Chiều 77
1. Thánh thi 77
2. Ca vịnh, Điệp ca, Lời Chúa và xướng đáp 79
a. Ca vịnh 79
b. Điệp ca 81
c. Lời Chúa 81
d. Xướng đáp 82
3. Thánh ca Tin Mừng 83
4. Lời cầu 84
5. Kinh Lạy Cha 87
6. Lời nguyện 87
7 Kết thúc 88
8. Kinh Chiều I và Kinh Chiều II 88
Chương V : KINH SÁCH 91
I. Tầm quan trọng của giờ Kinh Sách 91
II. Cấu trúc giờ Kinh Sách 92
1. Giáo đầu : 92
2. Thánh thi 92
3. Ca vịnh 92
4. Xướng đáp và các bài đọc 93
5. Bài đọc Kinh Thánh 94
6. Bài đọc giáo phụ 97
7. Thánh thi " Te Deum - Lạy Thiên Chúa ", 98
8. Lời nguyện kết thúc 99
Chương VI : KINH TRƯA VÀ KINH TỐI 100
I. Kinh Trưa 100
1. Vị trí của Kỉnh Trưa trong đời sống Giáo Hội 100
2. Cấu trúc của Kinh Trưa 102
a. Mở đầu 102
b. Thánh thi 102
c. Ca vịnh và điệp ca 102
d. Lời Chúa và xướng đáp 104
e. Lời nguyện và kết thúc 104
II. Kinh Tối 105
1. Ý nghĩa của Kinh Tối 105
2. Cấu trúc kinh tối 106
a. Mở đầu 106
b. Nghi thức sám hối 106
c. Thánh vịnh 107
d. Lời Chúa và xướng đáp 108
f. Lời nguyện và kết thúc 110
III. Bảng so sánh cấu trúc tổng quát về các GKPV 111
1. Tầm quan trọng của các giờ kinh 111
2. Cấu trúc của các giờ kinh 111
3. Nội dung 112
4. Phân loại các yếu tố cấu thành giờ kinh 112
Chương VII: QUY LUẬT CỬ HÀNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ 113
I. Cử hành GKPV 113
2. Các bổn phận khác nhau khi cử hành GKPV 114
II. Cử hành GKPV trong năm Phụng vụ 116
1. Tư thế khi đọc GKPV 116
a. Đứng 116
b. Ngồi 116
2. Dấu thánh giá 116
3. GKPV với các mùa phụng vụ 117
a. Tam nhật Vượt qua và Bát nhật Phục sinh 117
b. Mùa Phục sinh 118
c. Mùa chay 119
d. Mùa Giáng sinh 119
e. Mùa vọng 119
f. Vị trí ưu tiên giữa các mùa 120
4. GKPV với các lễ mừng trong năm phụng vụ 121
III. Phối hợp các GKPV với thánh lễ và với nhau 128
1. Điều kiện phối hợp với thánh lễ 129
a. Giờ kinh phối hợp với thánh lễ 129
b. Các giờ kinh phối hợp với nhau 131
Phần II: TÌM HIỂU THÁNH VỊNH 133
Lời mở đầu 134
Chương I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ THÁNH VỊNH 136
I. Phân chia Bộ Thánh vịnh 136
II. Tác giả và niên hiệu biên tập 137
III. Tính thi ca của thánh vịnh 137
1. Loại chịu ảnh hưởng của văn hóa chung quanh 138
2. Loại nối tiếp âm vận 138
3. Loại song đối 138
IV. Tính hiện thực của Thánh vịnh 140
1. Bình diện lịch sử 140
2. Bình diện ứng dụng 140
V. Thể loại văn chương của Thánh vịnh 140
Chương II: GIẢI THÍCH MỘT SỐ THÁNH VỊNH 142
I. Thánh vinh nài xin (Supplications) 142
1. Định nghĩa 142
2. Cấu trúc của Thánh vịnh nài xin 143
a. Giáo đầu 143
b. Lời nài xin 144
c. Kết thúc 144
3. Đặc điểm của cac Thánh vịnh nài xin 145
a. Tâm tư cộng đoàn được diễn tả bằng cách nói cá nhân 145
b. Hoàn cảnh cụ thể của người nài xin 145
4. Khung cảnh phụng tự của cac Thánh vịnh nài xin 146
5. Giải thích Tv 50: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con" 146
6. Kitô hóa Tv 50 150
II. Thánh thi ca ngợi (hymnes) 150
1. Định nghĩa 150
2. Cấu trúc 151
a. Lời mời gọi 151
b. Khai triển lời ca ngợi 151
c. Kết thúc 152
3. Đặc điểm của thánh thi ca ngợi 152
III. Thánh vịnh tạ ơn (actions de grace) 153
1. Định nghĩa 153
2. Cấu trúc của thánh vịnh tạ ơn 153
3. Giải thích TV117: "tiếng reo mừng chiến thắng" 154
4. Kitô hóa Tv 117 157
IV. Thánh vịnh Lời sấm (oracles) 158
1. Định nghĩa 158
2. Cấu trúc thánh vịnh lời sấm 159
3. Giải thích Tv 84 "Ơn cứu độ chúng ta đã gần kề" 159
4. Kitô hóa Tv 84 161
V. Thánh vịnh về Đức Vua (psaumes royaux) 161
1. Định nghĩa 161
2. Giải thích Tv 109 "Đức Ki tô là vua và thượng tế" 162
3. Ki tô hóa thánh vịnh 109 166
a. Hướng về Đức Ki tô 166
b. Giáo hội cầu nguyện với Đức Ki tô 166
VI. Thánh vịnh vương quốc (règne) 168
1. Định nghĩa 168
2. Đặc tính của thánh vịnh vương quốc 168
3. Giải thích Tv 95: "Chúa là Vua và Thẩm phán toàn cầu" 169
4. Ki tô hóa Tv95 171
VII. Thánh vịnh Sion 171
1. Định nghĩa 171
2. Cấu trúc thánh vịnh Sion 172
3. Giải thích TV 86: "Giêrusalem là mẹ muôn dân" 173
4. Ki tô hóa Tv86 174
VIII. Thánh vịnh hành hương (pèlerinage) 174
1. Định nghĩa 174
2. Cấu trúc thánh vịnh hành hương 175
3. Giải thích Tv 90" "Nương bóng Chúa toàn năng" 175
4. Ki tô hóa Tv 90 178
IX. Thánh vịnh Lên đền (psaumes graduels) 179
1. Định nghĩa 179
2. Phân loại các thánh vịnh lên đền 179
X. Thánh vịnh chúc tụng (demandes de bénédiction) 181
1. Định nghĩa 182
2. Ki tô hóa các thánh vịnh chúc tụng 182
XI. Thánh vịnh giao ước (rituel de l' Alliannce) 182
1. Định nghĩa 182
2. Giải thích Tv 99: "Niềm vui của những người bước vào đền thánh 183
3. Ki tô hóa Tv 99 184
XII. Thánh vịnh ngôn sứ (exhortation prophé tique contre l'impiété) 185
1. Định nghĩa 185
2. Ki tô hóa các thánh vịnh ngôn sứ 185
XIII. Thánh vịnh người của Thiên Chúa (hôte de YHWH) 187
1. Định nghĩa 187
2. Giải thích Tv 62: "Tâm hồn khao khát Chúa" 187
3. Ki tô  hóa Tv 62 189
Phụ lục 190
Mục lục 198