Thường huấn Linh mục giáo tỉnh Hà Nội năm 2013
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 252.592 - Giảng cho Giáo sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015072
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH 11
Đề tài 1: Linh mục tự kiểm điểm về phẩm chất sống Đức tin ttrong cuộc đời mục vụ 11
Đề tài 2: Tương quan giữa Linh mục và Giáo dân theo tinh thần Công đồng Vatican II 15
Đề tài 3: Tân phúc âm hoá - Hội thánh loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay 53
PHẦN II: BẢN ĐÚC KẾT HỘI THẢO 71
A. Tại Giáo phận Bùi Chu 71
Đề tài 1: Tương quan giữa Giáo sĩ và Giáo dân  71
Đề tài 2: Tân Phúc Âm hoá 87
B. Tại Giáo phận Thanh Hoá 102
Đề tài 1: Tương quan Giáo sĩ và Giáo dân 102
Đề tài 2: Tân Phúc Âm hoá 120
PHẦN III: KẾT QUẢ BẢN THĂM DÒ Ý KIẾN 141
I. Kết quả trắc nghiệm 141
A. Tại Giáo phận Bùi Chu 141
B. Tại Giáo phận Thanh Hoá 141
C. Tại Giáo phận Bùi Chu và Thanh Hoá 145
II. Một số ý kiến và đề nghị khác 148
A. Tại Giáo phận Bùi Chu (Đợt 1) 148
B. Tại Giáo phận Thanh Hoá (Đợt 2) 154
PHẦN III: MỘT VÀI BÀI THƠ TRONG DỊP THƯỜNG HUẤN LINH MỤC 158