Canh tân tâm linh
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 269 - Biến đổi tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001211
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001346
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001347
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007121
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Tìm hiểu về tội 8
Tội và ơn cứu độ 19
Phục hồi ý thức về tội 23
Canh tân sám hối 49
Từ sám hối công khai đến xưng tội riêng 79
Bí tích sám hối tại Công đồng Trento 98
Nghi thức sám hối năm 1973 106
Xưng tội nhẹ 137
Mục vụ sám hối tại một số nước 151
Sám hối trong Truyền thống Đông phương 173