Triết học chính trị
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 323 - Quyền công dân và quyền chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013420
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013421
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013422
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Dẫn nhập 13
Chương I: Nhà nước 21
Chương II: Luật pháp 45
Chương III: Văn hóa 52
Chương IV: Chính trị 85
Chương V: Triết học chính trị 111
Chương VI: Chế độ dân chủ 123
Chương VII: Tự do 149
Chương VIII: Chế độ độc tài 181
Chương IX: Bạo lực 208
Chương X: Nhân quyền 227
Chương XI: Công bằng xã hội 264
Chương XII: Công lý hòa bình 282