Triết học chính trị
Tác giả: Lm. G. Nguyễn văn Chữ, OP
Ký hiệu Tác giả: NG-C
DDC: 323 - Quyền công dân và quyền chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010735
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010737
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013806
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013807
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
PHẦN THỨ NHẤT: TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ  
CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ  
1. Chính trị là gì? 11
2. Nguồn gốc chính trị  15
3. Triết học chính trị  
CHƯƠNG 2. TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ QUA DÒNG LỊCH SỬ  
I. THỜI CỔ ĐẠI 17
1. Đông phương   
a. Đức trị của Khổng Tử 17
b. Nhân trị của Mạnh Tử  22
c. Hàn Phi Tử và Pháp trị 26
d. Triết lý chính trị Ấn Độ  31
2. Tây phương 43
a. Các quan niệm chính trị xã hội trước Plato 44
b. Nhà nước lý tưởng của Plato  47
c. Nhà nước lý tưởng của Aristotle 60
II. THỜI TRUNG CỔ 17
1. Phạm vi của triết học chính trị thời Trung cổ  65
2. Vài chủ đề chính trị trong Thánh Kinh 68
3. Các giáo phụ 72
4. Thánh Augustine 74
5. Thời Phục hưng Carolingia 80
6. Dân luật và giáo luậ 81
7. Ảnh hưởng của Aristotle  80
8. Quyền hành đầy đủ của giáo hoàng  88
9. Thomas Aquinas: Quan điểm thần quyền  90
III. THỜI CẬN & HIỆN ĐẠI 17
A. TỔNG QUAN  94
B. GIỚI THIỆU VÀI LÝ THUYẾT NỔI BẬT  96
1. Chủ nghĩa vô chính phủ  96
2. Chủ nghĩa Tư bản  97
3. Chủ nghĩa Cộng sản  98
4. Chủ nghĩa Phát-xít  99
5. Phong trào nữ quyền  100
6. Chủ nghĩa xã hội  101
C. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ  
1. Niccolo Machiavelli: Quan điểm toàn trị  101
2. Thomas Hobbes: Khế ước xã hội 103
3. John Locke 108
4. Montesquieu 110
5. Voltaire  111
6. Jean Jacques Rousseau: Tư tưởng dân chủ  111
7. Hegel: Quan điểm pháp quyền  114
8. John Stuart Mill 119
9. Karl Marx: Chủ nghĩa cộng sản  119
PHẦN THỨ HAI: KITÔ GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ  
CHƯƠNG 3. CHÍNH TRỊ TRONG THÁNH KINH  
1. Chính trị trong Cựu ước 127
2. Chính trị trong các sách Tin mừng  131
3. Lập trường tối hậu của Thánh Kinh về chính trị 133
4. Những thách đố của một hệ thống chính trị phi-chính trị  139
5. Đức Giêsu và chính trị 141
CHƯƠNG 4. LUÂN LÝ CHÍNH TRỊ  
DẪN NHẬP 147
I. CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ  
1. Bản chất và mục tiêu của cộng đồng chính trị 150
2. Quyền bính trong cộng đồng chính trị  154
3. Sự đối kháng chống lại công quyền  156
4. Nhiệm vụ của quốc gia 160
II. CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ VÀ CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ  
1. Chế độ dân chủ 162
2. Chế độ chuyên chế độc tài 166
III. KITÔ HỮU VÀ CHÍNH TRỊ  
1. Vai trò của chính trị 168
2. Nhiệm vụ của Giáo hội 169
IV. TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁO HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ  
1. Theo dòng lịch sử  173
2. Bản chất của mối tương quan  174
V. TỰ DO TÔN GIÁO  
1. Theo dòng lịch sử 178
2. Quan niệm của Giáo hội về tự do tôn giáo  180
VI. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC  
1. Thế giới hiệp nhất 184
2. Một con đường lên dốc  185
3. Sự nối kết những cộng đồng quốc tế 191
4. Tổ chức Liên hiệp quốc 195
VII. HÒA BÌNH VÀ CHIẾN TRANH  
1. Hòa bình, hồng ân TC ban cho loài người  200
2. Kitô hữu và hòa bình 201
3. Thông điệp Hòa bình trên thế giới  203
4. Chiến tranh toàn diện và sự tự vệ chính đáng 205
5. Cuộc thi đua võ trang và việc buôn bán võ khí  207
6. Vũ khí nguyên tử 210
7. Tài giảm binh bị 212
8. Những thách đố mới trong vấn đề hòa bình  215
9. Sự từ chối vì lương tâm  219
9. Bất bạo động  222
10. Giáo dục hòa bình 224
CHƯƠNG 5. NHỮNG KHÍA CẠNH MỤC VỤ  
I. GIÁO SĨ VÀ CHÍNH TRỊ 228
II. TÍN HỮU CÔNG GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ 232
1. Tạo một linh hồn luân lý cho thể chế dân chủ  236
2. Định hướng cho môi trường dân chủ đa nguyên 239
3. Bản tính Kitô giáo và gia nhập chính đảng 242
4. Đặc tính trần thế của chính trị  244
Bài đọc thêm  
GIÁO HỘI CÓ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG?  254
VẺ ĐẸP CỦA CHÍNH TRỊ 259
1. Đừng lên án người vô cảm  261
2. “Tham gia chính trị” là làm gì?  264
3. Vận động hành lang, thành lập đảng 267
4. Làm truyền thông hay là “tuyên truyền phản tuyên truyền”  270
5. Kiện, tại sao không?  274
6. Biểu tình, đình công và tẩy chay  278
7. Biểu tình, đình công trong văn hóa Việt Nam 282