Các tác phẩm của tác giả Lm. G. Nguyễn văn Chữ, OP