Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại
Phụ đề: Một dẫn nhập lịch sử
Tác giả: Tudor Jones
Ký hiệu tác giả: JO-T
Dịch giả: Nhóm Tinh Thần Khai Minh
DDC: 323 - Quyền công dân và quyền chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010554
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 352
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cảm ơn 19
Lời giới thiệu 21
Vài bình luận về phương pháp luận 22
Cách tiếp cận, bố cục, và nội dung quyển sách 29
Chương 1: CHỦ QUYỀN 33
Mục A: Sự phát triển của khái niệm về mặt lịch sử 33
Những khía cạnh cơ bản của chủ quyền: ý nghĩa và cách sử dụng 37
Chủ quyền pháp lí 37
Chủ quyền chính trị 38
Chủ quyền nội bộ 41
Chủ quyền đối ngoại 43
Kết luận 47
Mục B: Machiavelli bàn về quyền lực của Quân vương 48
Hobbes: chủ quyền của nhà nước Leviathan 55
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 55
Ủng hộ nhà nước chuyên chế 57
Quyền lực và thẩm quyền của vua 61
Locke bàn về chủ quyền như một sự ủy trị 64
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tuởng 64
Những giả định lí thuyết cơ bản     65
Những đặc trưng riêng biệt trong lí thuyết của Locke 68
Rousseau và chủ quyền nhân dân 71
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 71
Hội đồng tối cao 74
Điều kiện tiên quyết của chủ quyền nhân dân 77
Mục C: Những tranh luận đương thời 81
Đọc thêm 84
Chương 2: NGHĨA VỤ CHÍNH TRỊ 85
MụcA: Sự phát triển của khái niệm về mặt lịch sử    87
Các lí thuyết ý chí luận 87
Các lí thuyết mục đích luận 89
Các lí thuyết khác về “bổn phận” 91
Các giới hạn đối với nghĩa vụ chính trị  92
Sự biện minh chung cho nghĩa vụ chính trị  
Mục B: Lí thuyết của Hobbes về nghĩa vụ chính trị: khế ước xã hội và an ninh xã hội     95
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 95
Các quan điểm của Hobbes về bản chất con người và trạng thái tự nhiên 96
“Hiệp ước” của Hobbes 98
Kết luận 101
Lí thuyết của Locke về nghĩa vụ chính trị: khế ước xã hội, sự đồng thuận và các quyền tự nhiên 102
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 102
Quan điểm của Locke về trạng thái tự nhiên 104
Khế ước xã hội hai giai đoạn của Locke 106
Quan niệm của Locke về sự đồng thuận 107
Kết luận 109
Lí thuyết của Rousseau về nghĩa vụ chính trị:  
Ý chí chung và một khế ước xã hội lí tuởng 110
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 110
Khế ước xã hội lí tưởng của Rousseau 112
Khái niệm của Rousseau về ý chí chung 114
Kết luận 117
Mục C: Những tranh luận đương thời 119
Đọc thêm 120
Xem thêm 121
Chương 3: TỰ DO 123
Mục A: Sự phát triển của khái niệm về mật lịch sử: cách diễn giải  
khái niệm tự do trong các truyền thống khác nhau 125
Giải thích về sự tự do ‘tiêu cực’  
trong lịch sử tư tưởng chính trị hiện đại 128
Giải thích về sự tự do ‘tích cực’  
trong lịch sử tư tưởng chính trị hiện đại 130
Kết luận 133
Mục B: Locke bàn về tự do như một quyền tự nhiên 135
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 135
Tự do tự nhiên và Tự do dân sự: sự khác biệt  
và mối liên hệ giữa chúng 137
Sự biện hộ của Locke cho sự tự do tôn giáo 142
Kết luận 144
Rousseau bàn về tự do đạo đức và tự do chính trị 145
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 145
Sự xói mòn tự do tự nhiên 148
Hai khía cạnh của sự tự do “đúng đắn”: về đạo đức và dân sự 150
Tự do đạo đức 151
Tự do dân sự 152
“Buộc” ai đó phải tự do 153
Phê phán quan điểm của Rousseau về tự do 156
Kết luận 158
Sự biện hộ của John Stuart Mill cho sự tự do cá nhân 159
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 159
Những mối quan tâm chính của Mill trong Bàn về tự do 164
Quan điểm của Mill về tự do 167
Mill bàn về tầm quan trọng của cá tính 173
Các giới hạn đối với tự do ngôn luận và tự do hành động 175
Kết luận 179
Quan điểm tích cực của T. H. Green về tự do 181
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 181
Quan điểm của Green về cá nhân xã hội 187
Quan niệm tích cực của Green về tự do 188
Quan điểm tích cực của Green về nhà nước 192
Kết luận 194
Mục C: Những tranh luận đương thời 196
Đọc thêm 202
Chương 4: QUYỀN 203
Mục A: Sự phát triển của khái niệm quyền về mặt lịch sử 204
Phê phán các lí thuyết về quyền tự nhiên của con người 209
Sự phát triển của khái niệm quyền con người trong thế kỉ thứ XX 214
Những vấn đề liên quan đến khái niệm quyền con người 216
Mục B: Lí thuyết của Locke về quyền tự nhiên 225
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 225
Khái niệm của Locke về các quyền tự nhiên 227
Giải thích của Locke về quyền sở hữu 233
Kết luận 238
Burke chống lại “quyền con người” và ủng hộ quyền “tập tục” 238
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 238
Phê phán của Burke đối với lí thuyết “quyền con người” 242
Sự biện hộ của Burke đối với các quyền thừa kế, hay các quyền “tập tục” 245
Sự biện hộ của Paine đối với quyền con người 248
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 248
Sự phân biệt của Paine giữa quyền tự nhiên và quyền dân sự 252
Địa vị của Paine như một người truyền bá cấp tiến lí thuyết quyền tự nhiên 255
Ảnh hưởng lâu dài của Paine 257
Mục C: Những tranh luận đương đại 259
Đọc thêm 263
Chương 5: BÌNH ĐẲNG 265
Mục A: Bình đẳng hình thức hay nền tảng 266
Bình đẳng về cơ hội 269
Mục B: Tầm nhìn của Rousseau về sự bình đẳng dân chủ 280
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 280
Sự bất bình đẳng của xã hội dân sự 281
Bất bình đẳng “tự nhiên” và “nhân tạo” 283
Những ảnh hưởng tai hại của sự bất bình đẳng 285
Phương pháp quân bình của Rousseau 286
Kết luận 288
Wollstonecraft bàn về các quyền bình đẳng cho phụ nữ 290
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưỏng 290
Ủng hộ các quyền bình đẳng về mặt dân sự  
và chính trị cho phụ nữ 293
Kết luận 297
John Stuart Mill bàn về sự bình đẳng về cơ hội  
và địa vị bình đẳng cho phụ nữ 298
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tuởng 298
Phần thưởng cho công lao xứng đáng trong xã hội công nghiệp 301
Sự bình đẳng về địa vị cho phụ nữ 306
Kết luận 312
Marx bàn về sự bình đẳng trong xã hội cộng sản 314
Bối cảnh lịch sử: về chính trị và tư tưởng 314
Phê phán của Marx đối với ý tưởng tự do về bình đẳng 321
Hướng tới sự bình đẳng trong xã hội cộng sản 323
Kết luận 327
Mục C: Những tranh luận đương thời 328
Đọc thêm 335
Danh mục tham khảo 337
Danh mục tiểu sử các nhà tư tưởng  
Niccolò Machiavelli 49
Thomas Hobbes 56
Jean-Jacques Rousseau 73
John Stuart Mill 161
Thomas Hill Green 182
Edmun Burke 241
Thomas Paine 249
Mary Wollstonecr aft 291
Karl Marx 315