Phê phán năng lực phán đoán
Phụ đề: Mỹ học và mục đích luận
Tác giả: Immanuel Kant
Ký hiệu tác giả: KA-I
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 142.3 - Triết học phê phán theo triết gia Kant
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000121
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 583
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA CHO LẦN XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT (1790) 1
Dẫn nhập 9
I. Về việc phân chia nội dung của triết học 9
II. Về lĩnh vực của triết học nói chung 14
III. Phê phán năng lực phán đoán như là một phương tiện nối hai bộ phận của triết 18
IV. Năng lực phán đoán như là một quan năng ban bố quy luật tiên nghiêm của năng lực phán đoán 23
VI. Việc kết nối tình cảm vui sướng với khái niệm về tính hợp mục đích của tự nhiên 37
VII. Biểu tượng thẩm mỹ về tính hợp mục đích của Tự Nhiên 41
VIII. Biểu tượng về tính logic về tính hợp mục đích của tự nhiên phán đoán 47
IX. Sự nối kết các việc ban bố quy luật của giác tính và lý tính thông qua năng lực phán đoàn 51
Phân chia nội dung toàn bộ tác phẩm 56
PHẦN MỘT: PHÊ PHÁN NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN THẨM MỸ 57
CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN THẨM MỸ 57
QUYỂN I: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ CÁI ĐẸP 57
Phương diện thứ nhất của phán đoán sở thích, xét về mặt chất 57
§1. Phán đoán sở thích là có tính thẩm mỹ 58
§2. Sự hài lòng [có chức năng] quy định phán đoán sở thích là hoàn toàn độc lập với mọi quan tâm 59
§3. Sự hài lòng với cái dễ chịu là gắn liền với sự quan tâm 61
§4. Sự hài lòng với cái tốt cũng gắn liền với sự quan tâm 61
§5. So sánh ba phương cách khác nhau trên của sự hài lòng 66
Chú giải dẫn nhập 1-1.1.1 (§§1-5) 69
Phương diện thứ hai của phán đoán sở thích tức là xét về mặt lượng 75
§6. Cái đẹp là cái gì được hình dung nư đối tượng của một sự hài lòng phổ biến, độc lập với mọi khái niệm 75
§7. So sánh cái đẹp với cái dễ chịu và với cái dễ chịu và với cái tốt thông qua đặc điểm trên đây 76
§8. Trong một phán đoán sở thích, tính phổ biến của sự hài lòng chỉ được hình dung như là tính phổ biến của chủ quan 78
§9. Nghiên cứu câu hỏi: trong phán đoán về sở thích, tình cảm vui sướng đi trước hay đến sau về sự phán đoán theo đối tượng 82
Chú giải dẫn nhập 1.1.2 (§§6-9) 87
Phương tiện thứ ba của các phán đoan sở thích xét về mặt tương quan  với mục đích được đưa vào xem xét các phán đoán ấy 93
§10. Tính hợp mục đích nói chung 93
§11. Cơ sở duy nhất của phán đoán sở thích là hình thức của tính hợp mục đích của một đối tượng hay phương cách biểu tượng về nó 94
§12. Phán đoán sở thích dựa trên các cơ sở tiên nghiệm 95
§13. Phán đoán sở thích thuần túy là độc lập với các rung động và kích thích 97
§14. Các ví dụ giải thích 98
§15. Phán đoán sở thích là phán đoán độc lập với khái niệm về tính hoàn hảo 102
§16. Phán đoán sở thích, là qua đó một đối tượng được gọi là đẹp mà lại phục tùng điều kiện của một khái niệm nhất đinh, là phán đoán sở thích không thuần túy 106
§17. Về lý tưởng của cái đẹp 109
Chú giải dẫn nhập 1.1.3 (§§10-17) 116
Phương tiện thứ tư của phán đoán không sở thích, xét về mặt hình thái của sự hài lòng đối với đối tượng 129
§18. Tính hình thái của phán đoán sở thích là gì? 129
§19. Tnhs tất yếu chủ quan được ta gán cho phán đoán thẩm mỹ là tính tất yếu có tính điều kiện 130
§20. Điều kiện cho một tất yếu do sự phán đoán sở thích đề ra là ý niệm về một cảm quang chung 131
§21. Có thế có cơ sở tiền giả định một cảm quang chung hay không? 132
§22. Tính tất yếu của sự tán đồng phổ biến được suy tưởng trong một phán đoán sở thích là tính tất yếu chủ quan khi tiền giả định một cảm quan chung hay không 133
Nhận xét chung về phân tích pháp về cái đẹp 135
Chú giải dẫn nhập 1.1.4 (§§18-22) 140
QUYỂN II: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ CÁI CAO CẢ 147
§23. Bước chuyển từ quan năng phán đoán về cái đẹp sang quan năng phán đoán về cái cao cả 147
§24. Phân tích các phương tiện nghiên cứu đối với tình cảm về cái cao cả 151
A. CÁI CAO CẢ THEO CÁCH TOÁN HỌC 153
§25. Định nghĩa cái cao cả 153
§26. Việc lượng định độ lớn của những sự vật trong tự nhiên cần thiết ý niệm về cái cao cả 166
§27. Về [phương tiện] Chất của sự hài lòng trong phán đoan về cái cao cả 166
B. Cái cao cả theo cách năng động của tự nhiên 171
§28. Giới tự nhiên như một mãnh lực 171
§29. Về phương diện hình thái của phán đoán về cái cao cả của tự nhiên 177
Nhận xét chung về sự trình bày những phán đoán thẩm mỹ phản tư 179
Chú giải dẫn nhập 1.2 (§§23-29) 197
Sự diễn dịch của những phán đoán thẩm mỹ thuần túy 211
§30. Sự diễn dịch những phán đoán thẩm mỹ về những đối tượng của Tự nhiên không nhắm đến cái được gọi là cao cả ở trong Tự nhiên mà chỉ hướng đến cái đẹp 211
§31. Về phương pháp của sự diễn dịch những phán đoán sở thích 213
§32. Đặc điểm thứ nhất của phán đoán sở thích 213
§33. Đặc điểm thứ ba của phán đoán sở thích 214
§34. Không thể có một nguyên tắc khách quan nào về sở thích cả 213
§35. Nguyên tắc của sở thích là nguyên tắc chủ quan của năng lực phán đoán nói chung 221
§36. Vấn đề chủ yếu phải giải quyết cuiar một sự diễn dịch  những phán đoán sở thích 222
§37. Trong một phán đoán sở thích, khẳng định tiên nghiệm về một đối tượng thực ra là gì? 225
§38. Đi vào việc diễn dịch những phán đoán sở thích 226
Nhận xét thêm 227
§39. Về tính có thể thông báo được của một cảm giác 228
§40. Sở thích như là một loại cảm quan chung 230
§41. Về sự quan tâm thường nghiệm đối với cái đẹp 235
§42. Về sự quan tâm trí tuệ (luân lý) đối với các đẹp 237
Chú giải dẫn nhập 2 (§§30-42) 244
§43. Về nghệ thuật nói chung 259
§44. Về Mỹ thuật 261
§45. Mỹ thuật là một nghệ thuật, trong chừng mựa đồng thời có vẻ như là tự nhiên 263
§46. Mỹ thuật là một nghệ thuật của tài năng thiên bẩm 264
§47. Giải thích và xác nhận lý giải trên đây về tài năng thiên bẩm 266
§48. Về mối quan hệ của tài năng thiên bẩm với sở thích 270
§49. Về các quan năng của tâm thức góp phần tạo nên tài năng thiên bẩm 273
§50. Về sự kết hợp giữa sở thích và tài năng thiên bẩm trong những sản phẩm của Mỹ thuật 282
§51. Phân loại các ngành mỹ thuật 283
§52. Về sự phối hợp của nhiều ngành mỹ thuật trong một và cùng một sản phẩm 290
§53. So sánh giá trị thẩm mỹ các ngành mỹ thuật với nhau 291
§54. Nhận xét thêm 298
Chú giải dẫn nhập 3 (§§43-54)  
CHƯƠNG II: BiỆN CHỨNG PHÁO CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN THẨM MỸ 321
§56. Hình dung về nghịch lý của sở thích 322
§57. Giải quyết nghịch lý của sở thích 323
Nhận xét I: 327
Nhận xét II. 331
§58. Thuyết duy tâm [duy nghiệm] về tính hợp mục đích của tự nhiên cũng như của nghệ thuật như là nguyên tắc duy nhất của năng lực phán đoán thẩm mỹ 334
§59. Vẻ đẹp như là biểu trưng của luân lý 341
§60: Phụ lục: Học thuyết về phương pháp [Phương pháp học] về sở thích 347
Chú giải dẫn nhập 4 (§§55-60) 350
PHẦN II: PHÊ PHÁN NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN 357
§61. Về tính hợp mục đích khách quan của Tự nhiên 359
CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN 363
§62. Về tính hợp mục đích khách quan đơn thuần có tính hình thức để phân biệt với tínhhợp mục đích có tính chất liệu 363
§63. Về tính hợp mục đích của Tự nhiên trong quan hệ tương quan [với những sự vật khác], phân biệt với tính hợp mục đích nội tại 369
§64. Về tính cách riêng có của những sự vật xét như những mục đích của Tự nhiên 373
§65. Những sự vật xét như những mục đích-tự nhiên là những thực thể có tổ chức 376
§66. Về nguyên tắc để phán đoán về tính hợp mục đích nội tại trong thực thể có tổ chức 381
§67. Về nguyên tắc của việc phán đoán mục đích luận về Tự nhiên nói chung như là hệ thông những mục đích... 383
§68. Về nguyên tắc của mục đích luận như là nguyên tắc nội tại của Khoa học tự nhiên 387
Chú giải dẫn nhập 5-5.1 (§§62-68) 392
CHƯƠNG II: BIỆN CHỨNG PHÁP CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN
§69. Thế nào là một Nghịch lý (Antinomie) của năng lực phán đoán? 399
§70. Trình bày về Nghịch lý này 400
§71. Chuẩn bị sơ bộ để giải quyết Nghịch lý trên đây 403
§72. Về các hệ thống khác nhau liên quan đến tính hợp mục đích của tự nhiên 405
73. Không hệ thông nào trong sô' kê trên làm được điều nó hứa hẹn 409
§74. Lý do khiến ta không thể xừ lý một cách giáo điều đối với khái niệm về “một Kỹ thuật của Tự nhiên" là vì một mục đích tự nhiên là không thê giải thích được 413
§75. Khái niệm về một tính hợp mục đích khách quan của Tự nhiên là một nguvên tắc phê phán của lý tính dành cho năng lực phán đoán phản tư 416
§76. Nhận xét 420
§77. Về đặc điểm riêng có của giác tính con người nhờ đó khái niệm vê' một mục đích tự nhiên có thể có được cho ta 426
§78. Về sự hợp nhất giữa nguyên tắc cơ giới luận phổ quát của vật chất với nguyên tắc mục đích luận trong "Kỹ thuật của tự nhiên" 433
Chú giải dẫn nhập 6 (§§69-78) 441
HỌC THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỰC ĐÍCH LUẬN 445
§79. Phải chăng mục đích luận phải được nghiên cứu như thể nó thuộc về "học thuyết về Tự nhiên"? 447
§80. Trong việc giải thích một sự vật như là mục đích tự nhiên, ta phải đặt nguyên tắc của cơ giói luận bên dưới nguyên tắc mục đích luận 449
§81. Về sự kết hợp cơ giói luận với nguyên tắc mục đích luận trong việc giải thích một mục đích tự nhiên như là sản phẩm tự nhiên 454
§82. Về hệ thống mục đích luận trong các quan hệ bên ngoài của những thực thể có tổ chức 459
§83. Về "Mục đích tối hậu" (letzter Zweck) của Tự nhiên như là của một hệ thống mục đích luận 464
§84. Về "Mục đích-tự thân" (Endzweck) của sự hiện hữu của một thế giới, tức là của bản thân sự Sáng tạo 471
§85. Về môn Thần học-vật lý 474
§86. Về môn Thần học-đạo đức 481
Nhận xét  
§87. Về luận cứ luân lý chứng minh sự hiện hữu của Thượng đế 487
§88. Việc giới hạn giá trị hiệu lực của luận cứ chứng minh luân lý 495
Nhận xét 501
§89. Về lợi ích của luận cứ luân lý 503
§90. Về phương cách của sự tưởng thật trong một luận cứ mục đích luận chứng minh sự hiện hữu của Thượng đế 506
§91. Về phương cách của sự tưởng thật thông qua một lòng tin thực hành   
NHẬN XÉT CHUNG VỀ MỤC ĐÍCH LUẬN 524
Chú giải dẫn nhập 7 (§§79-91) 538
(HẾT)  
Bảng chỉ mục tên riêng 545
Bảng chỉ mục vấn đề và nội dung thuật ngữ 547
Thư mục chọn lọc 565