Phê phán lý tính thuần túy
Tác giả: Immanuel Kant
Ký hiệu tác giả: KA-I
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 142.3 - Triết học phê phán theo triết gia Kant
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006934
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 584
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mấy lưu ý của người dich  
Dẫn luận  
IMMANUEL KANT  
PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THUẦN TÚY  
Đề từ 1
Lời tựa cho lần xuất bản thứ nhất (1781) (bản A) 3
Chú giải dẫn nhập của người dịch 17
Lời tựa cho lần xuất bản thứ hau (1787) (bản B) 37
Chú giải dẫn nhập 69
Lời dẫn nhập 77
I. Về sự khác nhay giữa nhận thức thuần túy và nhận thức thương nghiệm 77
II. Chúng ta sở hữu một số nhận thức tiên nghiệm và ngay tâm trí bình thường cũng không bao giờ không có chúng 81
III. Triết học cần có môn khoa học xác định khả thể, các nguyên tắc và phạm vi của mọi nhận thức tiên nghiệm 85
IV. Về sự khác nhau giữa phán đoán phân tích và phán đoán tổng hợp 89
V. Trong mọi môn khoa học lý thuyết của lý tính (thuần túy) đều có chứa đựng những phán đoán những phán đoán tổng họp tiên nghiệm như là các nguyên tắc 94
VI. Vấn đề chủ yếu của lý tính thuần túy 99
VII. Ý tưởng và sự phân chia (nội dung) của một môn khoa học đặc thù mang tên phê phán lý tính thuần túy 104
Chú giải dẫn nhập 110
I. HỌC THUYẾT SIÊU NGHIỆM VỀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA NHẬN THỨC  
Phận I: Cảm năng học siêu nghiệm 133
Chương I: Về không gian 143
Chương II: Về thời gian 155
Phần II: Logíc học siêu nghiệm 197
Dẫn nhập: Ý niệm về một mộ Logíc học siêu nghiệm 199
I. Về môn Logic học nói chung 199
II. Về mon Logic học siêu nghiệm 204
III. Về việc Logic học phổ biến ra thành phân tích pháp và biện chứng pháp 207
IV. Về việc chia Logic học siêu nghiệm ta thành phân tích pháp siêu nghiệm và Biện chứng pháo siêu nghiệm 212
Chú giải dẫn nhập 214
A. Phân tích pháp siêu nghiệm 221
Quyển I: Phân tích pháp các khái niệm 225
Chương I: Về manh mối để phát hiện tất cả các khái niệm thuần túy các giác tính 227
Chương II: Về sự diễn dịch các khái niệm thuần túy của giác tính 269
Quyển II: Phân tích pháp các nguyên tắc 373
Chương I: Về thuyết niệm thức của các khái niệm thuần túy của giác tính 385
Chương II: Hệ thống tất cả các nguyên tắc của tính giác thuần túy 403
Chương III: Về cơ sở để phân biệt mọi đối tượng nói chung ra thành Phaenomena (Những hiện tượng) Và Noumena (Những vật tự thân) 517
B. Biện chứng chứng pháp siêu nghiệm 585
Dẫn nhập 587
Quyển I: Về các khái niệm của Lý tính thuần túy 607
Quyển II: Về các suy luận có tính biện chứng của Lý tính thuần túy 635
Chương I: Về các võng luận của lý tính thuần túy 651
Chương II: Nghịch lý (Antinomie) của lý tính thuần túy 741
Chương III: Ý thể (das Ideal) của Lý tính thuần túy 909
II. HỌC THUYẾT SIÊU NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP  
Chương I: ký luật học (Disziplin) của lý tính thuần túy 1061
Chương II: Bộ chuẩn tắc (Kanon) chó ls tính thuần túy 1137 
Chương III: Kiến trúc học (Archite ktonick) của tính thuần túy 1169 
Chương IV: Lịch sử của lý tính thuần túy 1187
Mục lục tên người 1201
Mục lục vấn đề và nội dung thuật ngữ 1202
Niên biểu tóm tắt về cuộc đời và các tác phẩm của I. Kant 1245
Một ngày trong đời kant 1249
Thư mục chọn lọc 1250