Cá tính con người qua nét bút
Tác giả: Huỳnh Minh
Ký hiệu tác giả: HU-M
DDC: 158.2 - Liên hệ với cá nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010143
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010190
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của NXB 5
Lời nói đầu 7
Chương thứ nhất: Vài điều nhận xét  
Ý nghĩa của khoa bút tích học 12
Phân tính các thứ chữ viết  
Định nghĩa và tìm các đặc điếm chung 14
Những kiểu chữ điển hình 15
Chương hai: Phân hạng - loại - thứ - mẫu  
Loại cường độ 28
Thứ 28
Hình thức 29
Kích thước 29
Chiều hướng  29
Liên tiếp 29
Bài trí 30
Các thứ chữ 31
Định nghĩa của nó 31
Chương ba: Sự phối hợp của các dấu hiệu  
A. Danh quyền 49
B. Tình yêu 49
c. Phước lộc 49
Tuồng chữ có đặc tính danh quyền 50
Tuồng chữ có đặc tính tình yêu 52
Tuồng chữ có đặc tính phước lộc, tài sản 53
Định nghĩa chữ viết  
Bao giờ cũng được tồn tại 54
Nguyên tắc căn bản của khoa chiết tự 55
Phân tích các chữ viết để tìm những điều có liên quan đến con người 57
Hãy coi tuồng chữ để biết tính tình hay sự liên quan đến con người 58
Khảo xét chung quanh sự phạm tội 58
Chương bốn: Khảo xét tâm lý chung của con người chia làm ba hạng  
Tìm hiểu những dấu đại cương trong tuồng chữ, nét ký 67
Những loại chữ sơ sài 68
Kiểu chữ viết ngửa 70
Kiểu chữ thẳng đứng 72
Kiểu chữ viết nằm nghiêng 74
Chương năm: Những đặc tính thô bỉ nằm trong tuồng chữ  
Khảo sát về tuồng chữ thô tục 81
Sự tổng hợp chính của tuồng chữ thô bỉ 83
Kháo xét những chữ có tính lộn xộn 84
Tại sao có những tuồng chữ lộn xộn 86
Khảo xét về tuồng chữ rắc rối 89
Sự tổng hợp của những loại chữ rắc rối có những đặc tính như sau 91