Các vĩ nhân của Thánh Kinh
Tác giả: Rev. Jude Winkler, ofm
Ký hiệu tác giả: WI-J
DDC: 220.92 - Nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009064
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.  Adam, người nam đầu tiên 6
2. Eva, mẹ của mọi sinh linh 9
3. Cain, kẻ sát nhân đầu tiên 12
4. Noê, và trận lụt 15
5. Abraham, người của niềm tin 18
6. Sara, mẹ của Israel 21
7. Issac, nạn nhân 24
8. Rebecca, vợ của Isaac 27
9. Giacóp, người đánh vật với Thiên Chúa 30
10. Raken và Lêa 33
11. Giuse, đứa con cưng 36
12. Mô sê, người giải phóng 39
13. Giôsuê, người kế nghiệp Môsê 42
14. Rakhap, kiều nữ 45
15. Đêbôra, quan án của Israel 48
16. Ghêđêon, Chiến tướng niềm tin 51
17. Samson, người hiến thánh 54
18. Rut, người ngoại ngay thật 57
19. Anna, mẹ của Samuel 60
20. Samuel, quan án của Israel 63
21. Saolê, ông vua thê thảm 66
22. Đavit, vị vua được chọn 69
23. Mican, Abigai và Bathsêba 72
24. Nathan, vị tiên tri cung đình 75
25. Salômon, người khôn ngoan của Thiên Chúa  78
26. Êlia, Giavê là Chúa tôi 81
27. Isabel, người đàn bà xấu xa 84
28. Êlisa, người làm điều kỳ diệu 87
29. Amos, sứ giả của công bằng xã hội  90
30. Hôsê, sấm ngôn về tình yêu của Thiên Chúa  93
31. Isaia, tiên tri của TC thiêng liêng  96
32. Mica, tiên tri của Bêlem 99
33. Giêrêmia, tiên tri của giao ước mới  102
34. Êgiêkilen, tiên tri của sự sống mới 105
35. Isaia đệ nhị và Isaia đệ tam 108
36. Ezra, nhà cải cách 111
37. Gioen, vị tiên tri khải huyền 114
38. Giona, trong bụng cá voi 117
39. Gióp, người chất vấn Thiên Chúa 120
40. Giuda Macabê, búa của Thiên Chúa 123
41. Đaniel, người trong hang sư tử 126
42. Esther, nữ hoàng can đảm 129
43. Giuđitha, vị nữ anh hùng 132
44. Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa 135
45. Giuse, dưỡng phụ của Đức Glêsu 138
46. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa 141
47. Gioan Tẩy Giả 144
48. Phêrô, đá tảng 147
49. Gioan, người môn đệ yêu dấu 150
50. Giacôbê Tiền 153
51. Anrê, người đánh cá 156
52. Philip, người của đức tin và sai lầm  159
53.Toma, kẻ cứng lòng 162
54. Bartôlômêô, người Israel chán chính  165
55. Mathêu, người thu thuế 168
56. Giacôbê hậu 171
57. Simon, người nhiệt thành 174
58. Giuđa Tađêo, bổn mạng kẻ thất vọng  177
59. Giuđa Iscariô, kẻ phản bội 180
60. Mathia, người thế vị 183
61. Maria Mađalêna, người yêu biết ơn  186
62. Matta và Maria, bạn hữu của Chúa  189
63. Ladarô, người chết hồi sinh 192
64. Nicôđêmô, vị thầy của Israel 195
65. Giuse Arimathia 198
66. Stephanô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội 201
67. Philip Phó tế 204
68. Phaolô, nhà truyền giáo 207
69. Barnaba, người môn đệ can đảm  210
70. Marcô, thánh sử 213
71. Luca, y sư thiêng liêng 216
72. Timôthêô, người lãnh đạo trong Chúa  219
73. Titô, giám mục tiên khởi 222