Triết sử Ấn độ
Phụ đề: Nhập môn triết Ấn Upanisad-Vedanta
Tác giả: Hoành Sơn Hoàng Sĩ Quý, SJ
Ký hiệu tác giả: HO-Q
DDC: 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007412
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 448
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007413
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 448
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010381
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẨN I: NHẬP MÔN TRIÉT HỌC VÀ UPANISAD  
A. NHẬP MÔN TRIẾT HỌC ẮN ĐỘ  7
CHƯƠNG 1 - NGUỒN GỐC VĂN MINH ẮN ĐỘ 8
CHƯƠNG 2 - HỮU THỂ TRONG NHẬN THỨC THÔNG THƯỜNG  21
 Vũ trụ và thực tại tính của nó - Cái tôi và tấm thảm kịch của nó  
 Những đòi hỏi tuyệt đối - vấn đề hình và chất.  
CHƯƠNG 3 - HỮU THỂ TRONG SIÊU THỨC 35
Nhận thức về Hữu thể siêu việt ấy chỉ có thể là một nhận thức tiêu cực  
Diễn tả cái không thể tả bằng phương pháp gợi ý - Siêu việt ở trong ta.  
CHƯƠNG 4 - VŨ TRỤ QUAN VEDA  44
Tác văn Veda - Vũ trụ quan thứ nhất: duy cấu - Vũ trụ quan thứ hai: sống động  
Lối nhìn tổng họp và sự thần nhiệm hóa cúng tế.  
CHƯƠNG 5 - LỊCH SỬ QUAN ẤN ĐỘ 63
Các khía cạnh của vấn đề lịch sử - Thời gian chuvển vận như thế nào.  
CHƯƠNG 6 - NHÂN SINH QUAN TRƯỚC THỜI UPANISAD  74
Con người và sự sống - Luật pháp và tự do - Định mệnh con người.  
CHƯƠNG 7 - SỰ ĐÓNG GÓP CẦN THIẾT CỦA ẤN ĐỘ CHO 92
TƯ TƯỞNG THẾ GIỚI NGÀY NAY   
B. UPAMSAD 106
CHƯƠNG 1 - NHẬP ĐỀ  107
Địa vị trong triết học - Xuất xứ - Ý nghĩa và nội dung  
CHƯƠNG 2 - BRAHMAN  
Từ Nhất thể của Veda đến Brahman - Brahman theo ngữ nguyên  
 Mật độ hữu thể học: Satyam - Mật độ thần thiêng  
Hai hình thức Brahman.  
CHƯƠNG 3 - BRAHMAN LÀ ÃTMAN   
Ý nghĩa tiếng ãman - Tuyệt đối tìm nơi chu vị - Bán tính ãtman: thuần tri.  
CHƯƠNG 4 - BRAHMAN VÀ VŨ TRỤ 148
Brahman là chủ và hồn của vũ trụ - Vũ trụ được thiết lập trên Brahman - Vũ trụ lu mờ đi trước Brahman.
CHƯƠNG 5 - VẤN ĐỀ GIẢI THOÁT 162
 Nguyên do - Gíá trị của hành tác (nghiệp) trong viễn ảnh mới này  
 Con đường duy nhất: minh minh tri - Tình trạng giải thoát - Ân sủng và Yoga  
NGỮ VỰNG PHẦN I 180
THƯ MỤC PHẦN 1  
PHẦN II: VEDÃNTA  
NHẬP MÔN TRIÊT HỌC VEDÃNTA  198
Từ Veda đến Upanisad - Brahma-sũtra - Vedãnta và môn phái trong Vedãnta  
SANKARA 209
CHƯƠNG 1: THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP  209
Thân thế - Tổ sư: Gaudapãda - Tác phẩm - Môn sinh  
CHƯƠNG 2: TRI THỨC THÔNG THƯỜNG  218
Cưỡng gán (adhyãsa)  
Tiên thiên 1: về cơ cấu tâm linh  
Tiên thiên 2: về cấu tạo tư tưởng và quá trình tri thức  
CHƯƠNG 3: QUAN NIỆM VÊ VẬT  232
Hữu thể - Nguyên nhân chất thể - Vô đị  
Upãdhi xà adhyãsa, Mãyã và lĩlã  
CHƯƠNG 4: QUAN NIỆM VÉ TÂM  247
Tính cách hướng tâm của triết lý Vedãnta - Thực tại của Ngã - Bản tính của Ngã  
CHƯƠNG 5: QUAN NIỆM VỀ THỨC  258
Ngã, Trí, Tri và Hữu thể - Siêu việt và Tri thức Siêu việt  
Con đường tri thức và điều kiện luân lý  
RAMANUJNA  
CHƯƠNG 1: THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP  273
Khung cảnh tôn giáo miền Nam lúc Rãmãnuja sinh ra - Đời sống Rãmãnuja  
CHƯƠNG 2: TRI THỨC VÀ PHỨC SỐ 282
Tri thức bao giờ cũng là tri thức về thực tại - Phân biệt trong cơ cấu tri thức - phân biệt ở đối tượng  
CHƯƠNG 3: BRAHMAN  293
Brahman siêu việt - Phẩn cách của Brahman - Thân thể Brahman  
CHƯƠNG 4: VŨ TRỤ  303
Avidvã và ý nghĩa của Mãyã - Quá trình sáng tạo  
CHƯƠNG 5: CON NGƯỜI  313
Ngã, hồn và tri thức - Tương quan giữa Ngã và Biết - Bản vị và hai cái tôi - Tình cảm  
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG VÈ  325
Ỷ nghĩa Moksa theo Rãmãnuja - Con đường bhakti - Hành độne vô vị lợi  
MADHVA  
NHẬP ĐÈ 341
CHƯƠNG 1: MADHVA VÀ MÔN PHÁI CỦA ỒNG  343
Tác giả - Tác phẩm - Môn sinh  
CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ TRI THỨC  348
 Thực tính của đối tượng - Tri thức và đối tượng - Các thức phương  
CHƯƠNG 3: HỮU THỂ HỌC  360
Vấn đề Phân biệt, Biệt cách và Gia cách - Nguyên nhân   
Phẩm chất - Biệt cách và Đồng cách - Các phạm trù khác  
CHƯƠNG 4 TAM THẾ: CHÚA - HỒN - VẬT  378
Chúa - Vũ trụ - Linh hồn  
CHƯƠNG 5: TOÀN PHÚC 399
Tự do - Luân lý - Tình trạng giải thoát - Đường lên cõi phúc  
NIMBÃRKA, VALLABHA và CAITANYA 411
CHƯƠNG 1: NIMBÃRKA 411
Chúa với vũ trụ - Con người với Chúa  
CHƯƠNG 2: VALLABHA  419
Brhhman là Chân Tri Hạnh - Chúa che giấu Chân Tri Hạnh  
Chúa lột bức màn che  
CHƯƠNG 3: CAITANYA  430
Tài liệu và tiểu sử - Chúa và vũ trụ của Chúa - Đạo  
THƯ MỤC  438
CHỮ VIẾT TẮT 445