Trong sự tìm kiếm tôn giáo đích thực
Phụ đề: Triết học về tôn giáo
Nguyên tác: In search of true religion a philosophy of religion
Tác giả: Lm. Michael D. Moga
Ký hiệu tác giả: MO-M
Dịch giả: Lm. Lê Đình Trị
DDC: 210 - Triết lý và học thuyết về tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006758
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007409
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007418
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 4
I. KINH NGHIỆM TÔN GIÁO 7
1. Kinh nghiệm về tôn giáo 7
2. Sự quan tâm sâu xa như là bản chất của tôn giáo 19
II. NHỮNG KIỂU MẪU TÔN GIÁO 33
3. Tôn giáo cá nhân 33
4. Trong sự tìm kiếm tôn giáo đích thực 45
5. Phải chăng lịch sử đã được định đoạt 63
III. NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN THƯỢNG ĐẾ 76
6. Tiếp cận Thượng Đế bằng lý trí 76
7. Một sự đánh giá về những chứng từ hữu lý về Thượng Đế 93
8. Kinh nghiệm luân lý như con đường dẫn đến Thượng Đế 108
IV. SUY TƯ VỀ THƯỢNG ĐẾ
9. Những hình ảnh của Thượng Đế 124
10. Đâu là bản tính của Thượng Đế 138
11. Phải chăng Thượng Đế can thiệp vào trong thế giới 161
V. VÔ THẦN 170
12. Những khuân mặt vô thần 170
VI. SỰ DỮ 182
13. Sự dữ là gì? 182
14. Phải chăng thiên nhiên và đời sống con người căn bản là sự dữ 196
15. Sự dữ và một vị Thượng Đế tốt lành 211
VII. CÂU HỎI CHUNG CUỘC 230
16. Huyền nhiệm của ước muốn con người 230