Bạn đường mục vụ
Phụ đề: Chỉ nam Giáo luật trong công tác mục vụ Công giáo
Nguyên tác: Pastoral Companion
Tác giả: John M. Huels, O.S.M, J.C.D
Ký hiệu tác giả: HU-J
Dịch giả: Đa Minh M. Đức Sỹ
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000550
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 456
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000553
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 456
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001087
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 456
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002953
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 456
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004756
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 456
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014847
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 456
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 11  
Lời tựa 13  
PHẦN I: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG    
Chương I: Quyền cai trị và quyền chước chuẩn 17  
I. Quyền cai trị 17  
II. Chước chuẩn 25  
Chương II: Các lý do giải thoát trách vụ giữ luật và Epikeia 33  
I. Các lý do để giải thoát trách vụ giữ luật 33  
II. Epikeia 36  
Chương III: Các thể nhân 39  
I. Đối tượng của luật Giáo hội 39  
II. Cư sở và bán cư sở 44  
III. Họ máu và họ hôn phối 46  
IV. Tư cách thành viên trong một Giáo hội lễ điển 49  
PHẦN II: BÍ TÍCH RỬA TỘI    
Chương I: Các quy tắc nền tảng 55  
Chương II: Cử hành Bí tích Rửa tội 59  
I. Khai tâm người lớn 59  
II. Rửa tội Trẻ em 61  
III. Chức vụ và thừa tác viên 65  
IV. Thời giờ và nơi cử hành 69  
V. Rửa tội khi khẩn cấp 72  
VI. Rửa tội có điều kiện 75  
Chương III: Bằng chứng và việc ghi sổ Rửa tội 79  
I. Bằng chứng rửa tội 79  
II. Ghi sổ rửa tội 80  
PHẦN III: BÍ TÍCH THÊM SỨC    
Chương I: Các quy tắc chung 85  
Chương II: Các chức vụ và thừa tác vụ 91  
I. Thừa tác viên 91  
II. Người bảo trợ 96  
III. Các vai trò khác 98  
Chương III: Bằng chứng và ghi sổ 101  
I. Bằng chứng về Bí tích Thêm sức 101  
II. Ghi sổ Thêm sức 101  
PHẦN V: BÍ TÍCH THỐNG HỐI    
Giới thiệu 109  
Chương I: Phụng vụ Lời Chúa 111  
I. Vai Trò và thừa tác vụ 111  
II. Rao giảng Lời Chúa 113  
Chương II: Phụng vụ Thánh Thể 117  
I. Thông dự vào Thánh Thể 117  
II. Thừa tác vụ 126  
III. Các Hình thức cử hành khác nhau 130  
IV. Các nghi thức và chi tiết lễ nghi 135  
V. Số lần, thời gian và nơi cử hành 142  
Chương III: Lưu giữ và tôn sùng Thánh Thể 149  
I. Lưu giữ 149  
II. Chầu mình thánh Chúa 153  
Chương IV: Ý lễ và bổng lễ 155  
I. Ý lễ 155  
II. Bổng lễ (Tiền xin lễ ) 155  
PHẦN V: BÍ TÍCH THỐNG HỐI    
Chương I: Cử Hành Bí tích 163  
I. Các hình thức cử hành 163  
II. Thời giờ và nơi cử hành 168  
Chương II: Các vai trò và thừa tác vụ 171  
I. Cộng đoàn 171  
II. Thừa tác viên 171  
III. Hối nhân 185  
Chương III: Tha vạ do Cha giải tội 189  
I. Vạ tiền kết (Latae Sententiae) 189  
II. Hậu quả các vạ tiền kết 191  
III. Các đối tượng của hình phạt 192  
IV. Tha hình phạt 195  
V. Công thức tha 197  
VI. Tha hình phạt do tội phá thai 198  
PHẦN  VI: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN    
I. Cử hành Bí tích Xức dầu bệnh nhân 205  
II. Các vai trò và thừa tác vụ 209  
III. Người lãnh Bí tích Xức dầu 210  
PHẦN VII: BÍ TÍCH HÔN PHỐI    
Chương I: Giới thiệu 217  
I. Quyền tài phán với Bí tích Hôn phối 217  
II. Giả thiết có lợi cho hôn nhân 219  
Chương II: Chuẩn bị cử hành Bí Tích Hôn Phối 221  
I. Chuẩn bị thiêng liêng và Giáo lý 221  
II. Điều tra trước kết hôn 223  
III. Hôn phối pha trộn 229  
Chương III: Các Ngăn Trở 235  
I. Các ngăn trở nói chung 247  
II. Các ngăn trở nói riêng 247  
Chương IV: Ưng Thuận Hôn Nhân 271  
I. Bản tính sự ưng thuận hôn nhân 271  
II. Ưng thuận khiếm khuyết 272  
III. Bày tỏ sự ưng thuận 293  
Chương V: Thể Thức kết hôn 297  
I. Thể thức Giáo luật 297  
II. Các biệt lệ về thể thức 304  
Chương VI: Cử hành Bí Tích Hôn Phối 315  
I. Phụng vụ bí tích Hôn phối 315  
II. Nơi cử hành 319  
III. Cử hành Bí tích Hôn phối trong bí mật 321  
IV. Ghi sổ hôn phối 322  
V. Hôn Phối không phép cưới 324  
Chương VII: Hữu hiệu hóa Hôn Phối 327  
I. Hữu hiệu hóa đơn Giản 328  
II. Chữa trị tận căn 336  
Chương VIII: Tháo gỡ ràng buộc 341  
I. Các Nguyên tắc chung 341  
II. Hôn phối không hoàn hợp 343  
III. Đặc ân đức tin: Giới thiệu 344  
IV. Đặc ân Thánh Phaolô 346  
V. Đặc ân Thánh Phêrô 351  
VI. NHững trường hợp đặc biệt 354  
Chương IX: Sự bãi tiêu và giải gỡ ở tòa trong 357  
I. Bãi tiêu 357  
II. Giải gỡ ở tòa trong 359  
PHẦN VIII: PHÉP LÀNH    
I. Các nhiệm vụ và thừa tác vụ 363  
II. Cử hành phép lành 367  
PHẦN IX: PHỤNG VỤ CÁC GIỜ KINH    
I. Cử hành các phụng vụ các giờ kinh  371  
II. Những ai cử hành phụng vụ các giờ kinh 372  
PHẦN X: CÁC NGHI THỨC AN TÁNG    
I. Cử hành các nghi thức an táng 379  
Ii. Những người được ban và bị chối nghi thức an táng 388  
PHẦN XI: THỜI GIAN THÁNH    
I. Các ngày lễ mừng 393  
II. Những ngày thống hối 395  
III. Chước chuẩn và làm việc thay thế 400  
PHẦN XII: ĐẠI KẾT VÀ PHỤNG VỤ    
I.  Bí tích rửa tội và bí tích thêm sức 405  
II. Các bí tích thánh thể, thống hối, xức dầu bệnh nhân 410  
III. Hôn phối 418  
IV. Những hành vi thờ phượng khác 418  
PHẦN XIII: ĐIỀU HÀNH GIÁO XỨ    
Chương I: Cha sở 423  
I. Bổ nhiệm, nhiệm kỳ và thôi chức vụ 423  
II. Một vài quyền hạn và bổn phận của cha sở 426  
III. Đồng cha sở 431  
Chương II: Các thừa tác vụ khác trong giáo xứ 433  
I. Các vị đại diện và quyền giáo xứ 433  
II. Phó tế, thừa tác viên giáo dân, hội đồng giáo xứ 435  
Chương III: Việc quản trị tái chánh trong giáo xứ    
I. Những người quản trị tài chánh  437  
II. Bổn phận của người quản trị tài chánh 438  
III. Của dâng biểu và thù lao thi hành chức thánh 442  
IV. Quản trị thông thường và ngoại thường 443  
V. Hợp đồng và chuyển nhượng 446  
VI. Tố tụng