Hán văn
Tác giả: Trần Trọng San
Ký hiệu tác giả: TR-S
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003398
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 338
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003825
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 338
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003826
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 338
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU  7
PHẦN THỨ NHẤT  9
Hệ thống chữ Hán  11
Lục thư 25
Những nét chữ Hán 31
Những quy tắc viết chữ Hán   32
Cách tra các từ điển chứ Hán 34
Các bộ chữ Hán   38
Bảng tổng mục các bộ chữ Hán  60
PHẦN THỨ HAI- TÂN QUỐC VĂN  61
Quyển  (45bài)  63
Quyển II (30 bài) 94
Quyển III (30 bài)   124
Quyển IV (30 bài)   151
PHẦN THỨ BA - VĂN TUYỂN TRUNG QUỐC 205
1. Thủ cháu dãi thố (Hàn Phi tử)  207
2. Khắc chu cầu kiếm (Lã thị xuân thu)  207
3. Hà chính mãnh ư hổ (Lễ ký)  208
4. Tái ông thất mã (Hoài Nam tử)  209
5. An tri ngư lạc (Trang tứ)  210
6. Quy khứ lai từ (Đào Tiềm) 211
7. Đằng vương các tự (Vương Bột)  211
8. Điếu cổ chiến trường văn (Lý Hoa)  222
9. Xuân dạ yến đào hý viên tự (Lý Bạch)  226
10. A phòng cung phú (Đỗ Mục)  228
11. Tế Thập nhị lang văn (Hán Dũ)    232
12. Tiền Xích Bích phũ (Tô Thức) 239
13. Hậu Xích Bích phú (Tô Thức)  244
14.  Thu thanh phú (Áu Dương Tu)  246
15. Nhạc dương lâu ký (Phạm Trọng Yêm)  249
16. Lưu tặng hậu nhân (Kim Thánh Thán)  252
17. Duy tâm (Lương Khái Siêu)  259
PHẦN THỨ TƯ - VĂN PHẠM TIẾNG HÁN 267
LỜI DẪN NHẬP   269
Chương 1: Danh từ  270
Chương 2: Đại từ 273
Chương 3: Động từ  288
Chương 4: Tính từ 297
Chương 5: Phố từ  302
Chương 6: Giới từ 315
Chương 7: Liên từ  321
Chương 8: Trợ từ 326
Chương 9: Thán từ  334