Tự học Hán văn
Phụ đề: Sách học tiếng Hoa
Tác giả: Nguyễn Khuê
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001916
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002850
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU    
PHẦN THỨ NHẤT:  NHẬP MÔN  
Bài 1 : CÁCH VIẾT CHỮ HÁN  8
I. Các nét chữ Hán 8
II. Cách viết chưa Hán  
Bài 2 : VĂN TỰ TRUNG QUỐC  14
I. Định nghĩa văn tự 14
II. Các thể chữ Hán 14
III. Số lượng chứ Hán 15
Bài 3 : LỤC THƯ    18
I. Tượng hình 18
II. Chỉ sự   19
III. Hội ý  20
IV. Chuyên chú  21
V. Giả tá  21
VI. Hài thanh   22
Bài 4 : CÁCH TRA CÁC TỪ ĐIỂN CHỮ HÁN 25
I. Tra bằng cách đếm nét  25
II. Tra theo bộ  26
III. Tra theo lối tứ giác  27
Bài 5 : 214 BỘ CHỮ HÁN BỘ THỦ ĐỐI CHIẾU 48
PHẦN THỨ HAI: ĐỘC BẢN  
Bài 1 : SỐ MỤC 60
Ngữ pháp: Từ loại trong tiếng Hán 62
 Số A16 mục chỉ định A19) 62
Bài 2 : THẨN THỂ 64
Ngữ pháp: Dữ - Thượng, trung, hạ  66
Bài 3 : THỦ 68
Ngữ pháp: Kỳ - Dĩ  69
Bài 4 : KHẨU   71
Ngữ pháp: Kỳ (tiếp theo) Tùng  72
Bài 5 : THÂN 74
Ngữ pháp: Cách dùng tính từ 75
Bài 6 : TỨ CHI    77
Ngữ pháp: Thị    78
Bài 7 : GIA ĐÌNH   
Ngữ pháp: Cập  81
Bài 8 : THÂN ÂN   83
Ngữ pháp: Chi - Giả  84
Bài 9 : GIA TỘC   87
Ngữ pháp: Chi (tiếp theo)  88
Bài 10 : TỔ TIÊN   92
Ngữ pháp: Hà    93
Bài 11 : NGÃ GIA   96
Ngữ pháp: Ư  97
Bài 12 : GIA SÚC 99
Ngữ pháp: Giống đực, giống cái   101
Bài 13 : KHAI HỌC NHẬT  102
Ngữ pháp: Đại từ nhân xưng   103
Bài 14 : ĐỘC THƯ 105
Ngữ pháp: Dã - Nải  106
Bài 15 : CHỈ BÚT ĐẦM THOẠI   109
Ngữ pháp: Viết    110
Bài 16 : CHỈ BÚT ĐÀM THOẠI (tục)  111
Ngử pháp: Phân biệt Vô và Bát. 112
Bài 17 : TỰ KIM NHẬT THỦY   114
Ngữ pháp: Hĩ  116
Bài 18 : ĐỒNG HỌC THÂN ẢI  118
Ngữ pháp: Dữ (tiếp theo) 120
Bài 19 : THIÊN ĐỊA .  122
Ngữ pháp: Chi (tiêp theo)  124
Bài 20 : CẢM THÚ  126
Ngữ pháp: Giá (tiếp theo) - Kỳ (tiếp theo) 127
Bài 21 : NGƯ  130
Ngữ pháp: Dã (tiếp theo.) 131
Bài 22 : SƠN 133
Ngữ pháp: Hoặc - Chi (tiếp theo)  135
Bài 23 : THỦY  136
Ngữ pháp: Khả đi Kỳ (tiếp thep) 138
Bài 24 : PHƯƠNG HƯỚNG 140
Ngữ phữ: Chi (tiếp theo)  141
Bài 25 : CAN CHI 143
Ngữ pháp: Dĩ.. Vi - Cách nói ngay thẳng 145
Bài 26 : LỊCH PHÁP  118
Ngữ pháp: Sở - Sờ vị - lí (tiếp theo) 150
Bài 27 : TỨ THỜI   
Ngữ pháp: Các . 155
Bài 28 : HOA   156
Ngữ pháp: Vị trí của nhửng chứ Thượng - Hạ 158
Trung Ngoại phân loại câu thẹo vị ngữ . 158
Bài 29 : Khí cụ   160
Ngữ pháp: Yên  162
Bài 30 : CHỨC NGIIIỆP 165
Ngữ pháp: Tắc và Tất 167
Rài 31 : NHÂN QUÝ Ư VẬT  170
Ngữ pháp: Sở dĩ - Bị dòng thực - ư (tiếp theo)  172
Bài 32: TRÍ SINII Ư HỌC THUYẾT   175
Ngữ pháp:  Dã giả - Phù - Da .   177
Bài 33 : DƯỠNG TÂM THUYẾT  180
Ngữ pháp: Cấp so sánh - Bậc tuyệt đối - Tai  182
Bài 34 : NHẨN THỂ NGHI LAO ĐỘNG THUYẾT 182
Ngữ pháp: Thả  188
Bài 35 : NHÂN THỂ NGHI LAO ĐỘNG THUYẾT (tục)  191
Ngữ pháp: Cái  193
Bài 36 : GIÁO DỤC   194
Ngữ pháp: Giả. . . dã  196
Bài 37 : THANH NIÊN  198
Ngữ pháp: Dã (tiếp theo) 200
Bài 38 : PHẾ NHÂN  202
Ngữ pháp: Hô  204
Bài 39 : PHẾ NHÂN (tục) 207
Ngữ pháp: Cấp so sánh - Bậc bàng - So sánh giống nhau 209
Hài 40 : THUYẾT TIẾN THỦ  212
Ngữ pháp: An  214
Bài 41 : THUYẾT TĩẾN THỦ (tục)  215
Ngữ pháp: Giả dã - Giã (tiếp theo) 217
Bài 42 : CÔNG DỮ THƯƠNG THỤC TRỌNG LUẬN 210
Ngữ pháp: Thục - Thúv   221
Bài 43 : QUÂN TỬ VỊ NGHĨA TIỂU NHÂN VỊ LƯỢI THUYẾT 223
Ngữ pháp: Sở + động từ có danh từ theo sau - sỏ. . . Giả 225
Bài 44 : QUÂN TỬ VỊ. NGHĨA TlỂU NHÂN VỊ LỢI THUYẾT 227
Ngữ pháp: Hà dĩ 229
Bài 45 : HỢP QUẦN 230
Ngữ pháp: Cấp so sánh - Bộc kém  232
Bài 46 : CỘNG HÒA QUỐC   234
Ngữ pháp: Dĩ vi  237
Bài 47: LUẬN NGÔ NHÂN ĐỐI Ư XÃ HỘI CHI TRÁCH NHIỆM 239
Ngữ pháp: Cấp so sánh - Bậc hơn - ư (tiếp theo) 241
Bài 48 : LUẬN NGÔ NHÂN ĐỒI Ư XÃ HỘI CHI TRÁCH NHIỆM 244
Ngữ pháp: Hồ (tiếp theo)   246
Bài 49 : ÁI QUỐC  248
Ngữ pháp: Từ phủ định  251
Bài 50 : THỬ GIÁ TỐNG BIỆT CHƯ SINH TỰ  253
Ngữ pháp: Hồ tai - Nhiên  256
PHẦN THỨ BA ĐƯỜNG THI TRÍCH GiẢNG  
Bài 1 : ĐỖ THIÊU PHÚ CHI NHẬM THỤC XUYÊN  
(Vương Bột) 262
Bài 2 : DỊCH THỦY TỐNC BIỆT  
(Lạc Tân Vương) 266
Bài 3 : TẠI NGỤC VỊNH THUYÊN  
(Lạc Tân Vương) 268
Bài 4: ĐÁNG Ư CHÂU ĐÀI CA  
(Trần Tử Ngang)  271
tí ai 5 : HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ  
(Hạ Tri Chươg)  273
Bài 6 : LƯƠNG CHÂU TỪ  
(Vương Hàn) 275
Bài 7 : HOÀNG HẠC LÂU  
(Thối Hiệu) 278
Bài 8: DẠ TỨ  
(Lý Bạch) 281
Bài 9: XUÂN NHẬT CHÍ KHỞI NGÔN CHÍ  
(Lý Bạch) 281
Bài 10 : HA GIANG LĂNG  
(Ly Bạch)  286
Bài 11 : ĐĂNG NHẠC DƯƠNG LÂU  
(Đỗ Phủ) 288
Bài 12 : GIANG NAM PHÙNG LÝ DUY NIÊN .    
(Đỗ Phủ) 291
Bài 13: PHONG KiỀU DẠ BẠC  
 (Trương Kế) 293
Bài 14 : ẨM TỬ KHÁN MẪU ĐƠN  
(Lưu Vũ Tích) 293
Bài 15 : ĐỘ TANG CÀN  
(Gia Đảo) 298
Bài 16 : ĐỀ TÍCH SỞ KIẾN XỨ  
(Thôi Hộ) 300
Bài 17 : VÔ ĐỀ  
(Lý Thương Ân) 302
Bài 18: XÍCH BÍCH HOÀI CỔ  
(Đỗ Mục) 305
Bài 19: HOÀI THÚY BIỆT HỮU  
■BẢNG KÊ CÁC CHỮ ĐÃ HỌC 312
SÁCH THAM KHẢO 329
MỤC LỤC  331