Các tác phẩm của tác giả Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, csf