Các tác phẩm của tác giả William A. Meninger, OCSO