Thông diễn học
Tác giả: Fr. Joshep Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu tác giả: TA-N
DDC: 121.68 - Giải thích học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014086
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014087
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014088
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích