Giải thích học (Herméneutique)
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 121.68 - Giải thích học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009873
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009874
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009875
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009876
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN 11
CHƯƠNG I: HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN 13
I. Quá trình hình thành 14
1. Tên gọi môn học 14
2. Việc xuất hiện môn học 17
II. Quá trình phát triển 19
1. Giai đoạn tiền Kitô giáo 19
2. Kitô giáo thời sơ khai 23
3. Thời Trung Cổ (Augustin & Thomas d’Aquin) 27
4. Ngành Giải thích học thời Thệ phản 29
5. Thời cận đại và thế kỷ ánh sáng 30
6. Thời hiện đại 31
CHƯƠNG 2: CÁCH GIẢI THÍCH MỘT BẢN VĂN 35
I.  Hiểu về một bản văn 36
1. Bản văn với các chữ viết 36
2. Bản văn là một tác phẩm nghệ thuật 37
3. Đọc bản văn 37
II. Cách giải thích một bản văn 40
1. Đặt bản văn trong trong bối cảnh của nó 41
2. Để nghị một cấu trúc 43
3. Chú giải từng phần 45
4. Đúc kết và hiện tại hóa 47
5. Kết thúc và mở ra 49
PHẦN II: GIẢI THÍCH TRIẾT HỌC, THẨN HỌC & THÁNH KINH 53
CHƯƠNG 1: GIẢI THÍCH TRIẾT HỌC 55
I. Vài nhà chú giải triết học hiện đại 56
1. Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834) 56
2. Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) 58
3. Martin Heidegger (1889 - 1976) 60
4. Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002) 62
5. Paul Ricoeur (1913 - 2005) 63
II. Nét độc đáo của chú giải triết học 65
1. Triết học là gì? 66
2. Lưu ý một số điểm 66
CHƯƠNG 2: GIẢI THÍCH THẮN HỌC 75
I. Một số nhà giải thích thần học 76
1. Karl Barth (1886 - 1968) 76
2. Ernst Fuchs (1903-1983) 78
3. Gerhard Ebeling (1912) 82
II. Điểm độc đáo của chú giải thần học 83
1. Đối tượng của việc chú giải thần học 84
2. Nền tảng của bản văn thần học 85
3. Trung thành với Truyển Thống Giáo hội 86
CHƯƠNG 3: GIẢI THÍCH THÁNH KINH 95
I. Vài khuôn mặt tiêu biểu 97
1. Rudolf Bultmann (1884 - 1976) 97
2. Paul Ricoeur (1913 - 2005) 101
II. Độc đáo của chú giải Thánh Kinh 107
1. Tầm quan trọng giải thích Lời Chúa 108
2. Nét độc đáo của khoa chú giải Thánh Kinh 109
3. Cách chú giải bản văn Thánh Kinh 114
III. Vài phương pháp giải thích Thánh Kinh 118
1. Phương pháp phê bình lịch sử bản văn 120
2. Phương pháp thư quy (Canonique) 122
3. Phương pháp kể chuyện 124
4. Phương pháp so sánh các Tin mừng 126
5. Dùng Thánh Kinh chú giải Thánh Kinh 128
LỜI KẾT 131
SÁCH THAM KHẢO 133