Bởi quyền bính nào?
Phụ đề: Những nền tảng để hiểu quyền bính trong Giáo hội Công giáo
Nguyên tác: By wath authority?: Foundations for understanding authority in the Church
Tác giả: Richard R. Gaillardetz
Ký hiệu tác giả: GA-R
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD
DDC: 262.8 - Giáo hội và quyền bính
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013561
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013562
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013563
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015126
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giáo thiệu viii
Viết tắt xxii
PHẦN I: NHỮNG CHỦ ĐỀ NỀN TẢNG 1
Chương 1: Vai trò của Quyền hành và Quyền bính 2
Sự biến đổi của quyền hành Kitô giáo 4
Những hiểu biết Ki tô giáo về quyền bính 11
Chương 2: Thần khải là gì? 26
Thần học mạc khải của Vatican II 30
Mạc khải được thông truyền bằng biểu hiệu 37
Một vài phân biệt cơ bản 43
Liên quan đến thần học về mạc khải 43
PHẦN II: QUYỀN BÍNH CỦA KINH THÁNH VÀ TRUYỀN THỐNG 51
Chương 3: Quy điển của Kinh thánh là gì? 52
Những nguồn gốc của quy điển Thánh kinh 55
Tầm quan trọng của một quy điển Kinh thánh cho quyền bính trong Giáo hội 65
Chương 4: Sự linh hứng và không sai lầm Thánh kinh là gì? 74
Những lý thuyết về sự linh hứng Thánh kinh 78
Sự nghiên cứu về quyền bính Thánh kinh của Vatican II 86
Những phát triển kể từ sau Công đồng Vatican II 91
Kết luận 96
Chương 5: Quyền bính của Truyền thống là gì? 105
Những suy tư về truyền thống 105
Ký ức và sự thay đổi 105
Mối quan hệ giữa sách Thánh và truyền thống 116
Vatican II với sách Thánh vịnh và truyền thống 120
Một sự hiểu biết khác biệt về truyền thống 127
PHẦN III: QUYỀN BÍNH CỦA HUẤN QUYỀN 141
Chương 6: Huấn quyền đã phát triển trong lịch sử như thế nào? 142
Các nguồn gốc của chức Tông huấn 143
Những sự phát triển chính trong thiên niên kỷ thứ I 148
Những sự phát triển về quyền giáo huấn của Đức Giáo hoàng và các Giám mục trong thiên niên kỷ thứ II 154
Chương 7: Ngày nay chúng ta hiểu huấn quyền như thế nào? 176
Giáo huấn của Vatican II 177
Đi vào những hiểu biết cốt lõi về bản chất và thực hành của huấn quyền trong Giáo hội 183
Chương 8: Đức Giáo hoàng và các Đức Giám mục thi hành quyền bính giáo huấn của họ như thế nào? 213
Huấn quyền thông thường 216
Huấn quyền ngoại thường 234
Huấn quyền phổ quát thông thường 239
Chương 9: Vai trò của Tín điều và Giáo lý trong Giáo hội 246
Những bước phát triển của Giáo huấn Giáo hội 257
Thứ bậc của các chân lý 269
PHẦN IV: QUYỀN BÍNH CỦA CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN 284
Chương 10: Cảm thức của người tín hữu là gì? 285
Giáo huấn của Vatican II 287
Những suy luận về "cảm thức Đức tin" được ban cho tất cả các tín hữu 292
Mối quan hệ giữa cảm thức của người tín hữu và huấn quyền 296
Đức Giáo hoàng Phanxicô và Ủy ban Thần học quốc tế trong việc tham khảo người tín hữu 299
Kết luận: Cảm thức của người tín hữu trong một Giáo hội mang tính thượng Hội đồng 308
Chương 11: Có nơi nào cho sự không đồng ý trong Giáo hội? 318
Phân định sự hưởng ứng đúng đắn đối với Giáo huấn của Giáo hội 327
Những trách nhiệm của thừa tác viên mục vụ khi trợ giúp những ai gặp khó khăn với giáo huấn 339
Chương 12: Mối quan hệ thích hợp giữa huấn quyền, thần học gia, và cảm thức của người tín hữu là gì? 351
Quan điểm trước Công đồng về mối quan hệ của huấn quyền - thần học gia - cảm thức của người tín hữu 352
Cơ cấu mới của Vatican II nhằm quan tâm đến mối quan hệ "Huấn quyền - thần học gia - cảm thức của người tín hữu" 355
Đối diện với những xung khắc 366
Phần kết 377
Lời khen và nhận định 380