Le sacrement de réconciliation
Phụ đề: Les difficultés de la confession aujourd'hui
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 234.166 - Bí tích Hòa giải
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012120
Nhà xuất bản: Fayard
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 19
Số trang: 145
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012592
Nhà xuất bản: Fayard
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 19
Số trang: 145
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích