Bí tích học. Bí tích Hòa giải
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 234.166 - Bí tích Hòa giải
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003149
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 426
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0004946
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 426
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009235
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 426
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
PHẦN MỘT: THÁNH KINH 7
A. CẢM THỨC VỀ TỘI 8
I. CỰU ƯỚC 8
1. Hamartolos - kẻ ác nhân - người tội lỗi 8
2. Hậu quả của tội (câu chuyện sa ngã St 3,1-24) 18
3. Tội tập thể? Tội cá nhân? 25
II. TÂN ƯỚC 29
1. Thuật ngữ "người tội lỗi" trong Tân Ước 29
2. Đức Giêsu với tội nhân 31
3. "Tội trần gian" - quan niệm "tội" của Phúc Âm thánh Gioan 44
4. Quan niệm về "tội" của Thánh Phaolô 50
B. METANOIA 64
I. THỐNG HỐI VÀ TRỞ VỀ TRONG CỰU ƯỚC 67
1. Hình thức phụng tự của việc thông hối 67
2. Tư tưởng "trở về" của các ngôn sứ 76
II. METANOIA TRONG TÂN ƯỚC 81
1. Metanoia của Gioan Tẩy Giả 82
2. Metanoia của Đức Giêsu 83
C. QUYỀN THÁO GỠ VÀ CẦM BUỘC 92
I. ĐỨC GIÊSU TRAO BAN QUYỀN THÁO GỠ VÀ CẦM BUỘC 92
1. Đức Giêsu Kitô ban quyền tha tội cho các môn đệ 95
2. Quyền hành của người nắm chìa khoá 102
3. Quyền tha tội này có hiệu năng trên tất cả mọi tội lỗi người tín hữu sa phạm từ sau khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy 115
4. Quyền tha tội phải được thực thi mãi trong Hội Thánh 116
5. Thực thi quyền tha tội trong Giáo Hội sơ khai 116
6. Thực hành quyền thác cởi và cầm buộc trong Hội thánh sơ khai 126
PHẦN II: BÍ TÍCH THỐNG HỐI QUA LỊCH SỬ 132
I. GIAI ĐOẠN 1: TỪ THẾ KỶ ĐẦU CHO ĐẾN THẾ KỶ VI: THỜI GIAN CHỈ CÓ HÌNH THỨC THỐNG HỐI CÔNG KHAI 135
1. Có hay không có một hình thức tha thứ ngoại trừ Bí tích Thánh Tẩy? 136
2. Cuộc đấu tranh với phá Montanismus  
3. Cuộc đấu tranh với giáo phái Novatianismus, Vấn đề Lapsi 158
4. Hình thức thống hối công khai từ thế kỷ IV đến thế kỷ VI 169
II. GIAI ĐOẠN 2: TỪ THẾ KỶ VI ĐẾN THẾ KỶ XII: CHUYỂN BIẾN TỪ THỐNG HỐI CÔNG KHAI SANG THỐNG HỐI RIÊNG 197
1. Thời hoàng kim của các sách Cẩm nang, từ thế kỷ VII đến năm 850 204
2. Canh tân thống hối thời Charlemagne 207
A. Thứ tư lễ Tro  213
B. Thứ năm Tuần Thánh 214
III. GIAI ĐOẠN 3: TỪ THẾ KỶ 13 ĐẾN THẾ KỶ 16: THỜI KINH VIỆN, THỜI ĐỊNH HÌNH THẦN HỌC BÍ TÍCH 237
1. Quá trình phát triển thần học về Bí tích thống hối 238
2. Bí tích thống hối theo Thánh Thomas Aquinas 245
IV. GIAI ĐOẠN 4: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ NÓI VỀ BÍ TÍCH THỐNG HỐI 259
1. Quan niệm về Bí tích thống hối theo nhóm Cải cách 259
2. Philipp Malanchthon 270
3. Jean Calvin 271
CÁC GIÁO KHOẢN (CANONES) VỀ BÍ TÍCH THỐNG HỐI 285
1. Ân xá 290
2. Giáo luật năm 1983 303
3. Sách Giáo lý toàn cầu năm 1992 nói về ân xá 304
4. Năm Toàn Xá 2000 307