La messe, approches du mystère
Tác giả: A.M Roguet,O.P
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 264.3 - Thánh lễ và rước lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011581
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 16
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích