Commentaire de la première épître de s. Jean
Tác giả: Paul Agaesse. S.J
Ký hiệu tác giả: AGA
DDC: 226.5 - Tin mừng thánh Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011548
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 452
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích